Holmen har tidigare resultatfört och betalat beloppet

Den kostnad, som följer av att EU-domstolen idag har fastställt EU-
kommissionens beslut i det s k kartongmålet, resultatfördes av dåvarande
MoDo 1994. Beloppet har tidigare inbetalats. Detta innebär att dagens dom
inte får några effekter på Holmens framtida resultat.

EU-kommissionen fann 1994 att ett 20-tal europeiska kartongproducenter
deltagit i otillåten samverkan under tiden 1986-1990.

Konkurrensskadeavgiften var för MoDos del 22,7 miljoner euro.