• Resultatet efter finansiella poster uppgick till 4 317 (motsvarande period 1999: 1 778) Mkr. Resultatet för tredje kvartalet var 2 508 (andra kvartalet: 986) Mkr inklusive resultat från försäljning av aktier i Modo Paper AB om 1 848 Mkr.
  • Periodens resultat efter skatt blev 3 656 (1 205) Mkr, vilket motsvarar en vinst per aktie om 41,20 (13,60) kronor. Avkastningen på eget kapital var 29,9 (9,5) procent.
  • Nettoomsättningen uppgick till 11 107 (10 772 exklusive överlåtna verksamheter) Mkr.
  • Under tredje kvartalet genomfördes återköp av B-aktier motsvarande 9,8 procent av totala antalet aktier.
  • Efterfrågan på tidnings- och journalpapper var fortsatt mycket god. Holmen Papers leveranser var höga, kapacitetsutnyttjandet fullt och orderläget starkt. Priserna var stabila jämfört med föregående kvartal.
  • Efterfrågan på kartong minskade från en hög nivå. Prishöjningar om 6-8 procent har annonserats och beräknas få effekt mot slutet av året. Iggesund Paperboards leveranser ökade men produktionen av falskartong understiger fortfarande den utökade kapaciteten.