• Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr.
  • Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr.
  • Periodens resultat efter skatt blev 607 (418) Mkr, vilket motsvarar en vinst per aktie om 6,80 (4,70) kronor. Avkastningen på eget kapital var 15,0 (9,0) procent.
  • Nettoomsättningen uppgick till 3 685 (5 653 inkl. och 3 699 exkl. överlåtna verksam-heter) Mkr.
  • Efterfrågan på tidnings- och journalpapper var fortsatt stark. Holmen Papers leveransvolymer var höga, orderläget starkt och priserna stabila.
  • Efterfrågan på kartong var stark under första kvartalet. Prishöjningar om 5-7 procent fick effekt från årsskiftet och ytterligare prishöjningar är aviserade av Iggesund Paperboard. Workingtons produktion fungerar nu tillfredsställande efter ombyggnaden under fjärde kvartalet 1999, men leveranserna är fortfarande låga.
  • Försäljningen av Holmens aktier i MoDo Paper AB slutfördes den 9 augusti. Den medför en realisationsvinst om cirka 1 850 Mkr som redovisas i tredje kvartalet.
  • Holmen förvärvade den 12 juli företaget Papelera Peninsular av spanska Unipapel. Köpeskillingen utgjorde cirka 2 000 Mkr på skuldfri bas. Bolaget kommer att ingå i Holmens redovisning fr o m tredje kvartalet.