Under 90-talet fick frågan om biologisk mångfald större fokus. Sedan dess har Holmen samlat stor kunskap om hur vi kan förbättra den biologiska mångfalden och samtidigt öka tillväxten i skogen. Vart tionde år inventerar vi hela vårt skogsinnehav för att beräkna hållbara skördenivåer över tid. Skogarnas värden beskrivs även i lokala hänsynsplaner som ger riktlinjer för hur de ska skötas för att långsiktigt skapa och bevara naturvärden.

Inventeringar som gjordes under 2022 visar att vi är på väg åt rätt håll. Långskägg, som är namnet på världens längsta lav, är en rödlistad och hotad art som kräver en viss typ av skog för att trivas. Laven, som kan bli upp till tio meter lång, vill ha skydd för vinden men inte för tät skog. Bäst trivs den på höga höjder, i nordsluttningar eller i närheten av myrar. Holmens naturvårdsspecialist Tomas Rask påträffade laven på tolv nya platser, så kallade lokaler, inom Holmens frivilliga avsättningar i Västernorrland.

Jämfört med andra lavar sprids inte långskägg via sporer, utan genom att små bitar av laven ramlar av. Det gör att den har svårt att sprida sig.

– Fynden är ett gott tecken på att Holmens avsättningar håller en hög kvalitet, säger Tomas Rask.

David Rönnblom, naturvårdsspecialist på Holmen Skog, beskriver fler observationer av hotade arter på Holmens mark. De åtgärder som gjorts för att främja den sällsynta vitryggiga hackspetten tycks ha gett resultat, och den mycket sällsynta fågeln har under året siktats i Västerbotten.  

– Vitryggen är kanske den allra mest kritiskt hotade arten av fåglar, så det är betydelsefullt, säger David Rönnblom.

Genom naturvårdsbränningar, där man bränner skog på ett kontrollerat sätt, har Holmen lyckats skapa gynnsamma miljöer för flera sällsynta växter och djur.

– Det är ett bra exempel på en åtgärd med tydliga resultat. I Berga Kunskapsskog har vi skapat en stark population av raggbock, en skalbagge som varit borta från Västerbotten sedan 60-talet, säger David Rönnblom.

Andra sällsynta insekter som ökat tack vare åtgärderna är och tallkapuschongsbaggar och skrovlig flatbagge och nyligen hittades den starkt hotade vithornad barkskinnbagge på Berga. Arbetet för att främja återväxten av fler sällsynta arter pågår alltjämt i Holmens skogar.

 

Läs mer om Holmens arbete för biologisk mångfald