Holmen Skog har slutit ett flerårigt avtal med Umeå Energi om att ta tillvara restprodukter från skogsavverkning, såsom grenar och toppar, även känt som grot, som biobränsle. Trädresterna som tidigare lämnades kvar i skogen används nu i fjärrvärmeproduktionen vid Dåva Kraftvärmeverk och utgör en betydande mängd lokalproducerat biobränsle.

Holmen har sedan flera år fokuserat på biobränsle i södra Sverige, medan verksamheten i norra delen av landet varit vilande. Men med en förändrad global situation, energikris och ökat intresse för biobränsle har marknadssituationen förändrats. Nu har Holmen startat upp sin verksamhet igen under våren.

– Det här samarbetet är helt i linje med Holmens hållbara affär. Genom att nyttja restprodukter från vår verksamhet som biobränsle bidrar vi till att bygga upp resurseffektiva kretslopp i samhället kring förnyelsebara råvaror, säger Johan Karlsson, virkeschef på Holmen Skog i region Nord.

Läs pressmeddelandet från Holmen Skog 

Fördelar med biobränsle:

Genom att öka användningen av biobränsle kan vi bidra till att minska klimatpåverkan, främja hållbar utveckling och skapa en mer diversifierad och hållbar energimix i den gröna omställningen.

  • Minskad klimatpåverkan: Biobränsle är förnybart och produceras från organiskt material som växter och rester från skogsbruk. Vid förbränning av biobränsle släpps endast den koldioxid ut som träden och växterna har absorberat under sin livstid, vilket gör det till en koldioxidneutral energikälla.

  • Minskat beroende av fossila bränslen: Genom att använda biobränsle minskar vi vårt beroende av icke-förnybara fossila bränslen som olja och kol.

  • Integration med befintlig infrastruktur: Biobränsle kan användas i befintliga
    infrastrukturer för transport och energidistribution utan stora investeringar i ny infrastruktur. Det gör det till en realistisk och snabb lösning för att minska klimatpåverkan.

  • Kompletterande roll i energisystemet: Biobränsle kan fungera som en kompletterande energikälla till andra förnybara energikällor som sol- och vindkraft. Det kan vara särskilt användbart för att balansera intermittenta energikällor (energikällor vars produktion varierar över tid och inte är konstant. De genererar endast energi under vissa perioder eller i viss omfattning, som till exempel vindkraft) och säkerställa en stabil energiförsörjning.

  • Lokal och regional utveckling: Produktion av biobränsle kan skapa sysselsättning och ekonomisk tillväxt i lokala och regionala områden, särskilt inom jord- och skogsbruk samt förädlingsindustrier som är involverade i biobränsleproduktionen.