Fokus ligger på att skynda på den gröna omställningen och samtidigt främja en hållbar ekologisk, ekonomisk och social utveckling.  

– Skogsindustrin gör redan i dag en stor insats för den gröna omställningen, inte minst i form av den klimatnytta vi skapar genom att ersätta fossila material med förnyelsebara i såväl Sverige som internationellt. Med Framtidsagendan ökar vi ambitionsnivån ytterligare vilket känns fantastiskt, inte minst som hela industrin skrivit under och det med sikte på 2040, säger Stina Sandell, hållbarhets- och kommunikationsdirektör Holmen.

Arbetet med att formulera agendan har pågått sedan i fjol och lanseringen pågår långt in i höst i form av seminarier, rapportsläpp och mera. De tre definierade löftena relaterar till klimat, cirkularitet och biologisk mångfald:

1. Till 2040 ska skogsindustrins klimatnytta öka med 30 procent

Skogsindustrin bidrar redan i dag med stor klimatnytta – 93 miljoner ton CO2e/år (2020), men vi vill bli ännu bättre. Genom skogsbruk och genom att ersätta fossila produkter med förnybara, vill vi öka klimatnyttan med ytterligare 30 procent – till 122 CO2e/år till 2040.

För att uppnå detta mål kommer branschen öka kolinbindningen – det vill säga mängden kol som binds in av träden i skogen – genom att öka tillväxttakten i skogen. Genom ökad tillväxttakt och optimerade processer kan mer råvara bli långlivade sågade trävaror, men också produkter såsom papper och förpackningar, som också ersätter fossila alternativ. Vidare ska vi minska industrins fossila utsläpp – i dag fyra miljoner ton koldioxid per år – till inga utsläpp alls.

2. Till 2040 ska skogsindustrins produkter vara helt fossilfria och återvinningsbara

Den förnybara träfibern håller för återvinning många gånger om. Det cirkulära hjulet ska snurra flera varv – dels genom att träfibern ska gå att använda fler gånger, dels genom att öka återvinningsgraden för vissa produkter.

Stegen mot måluppfyllelse är flera. Ett är helt fossilfria produkter, där råvaran och stora delar av tillverkningen av produkterna är det, men där arbete med andra processer, såsom transporter, finns att göra.

Vidare ska produkterna bli helt återvinningsbara till 2030. I dag återvinns omkring 80–85 procent av papper och kartong i Sverige och EU. Samma tänk behöver prägla plankor och brädor, som genom ökat samarbete inom byggbranschen i större utsträckning ska återbrukas när en byggnad rivs eller byggs om. Våra träprodukter ska vara helt återbrukbara 2030.

3. Till 2040 ska Sverige ha livskraftiga skogar med en rikare biologisk mångfald

Den biologiska mångfalden är en förutsättning för livskraftiga och välmående skogar som står väl rustade för klimatförändringar och mer extrema väderförhållanden. Skogen ska brukas på ett sådant sätt att både tillväxt och biologisk mångfald ökar.

Stegen mot måluppfyllelse är flera:

Sätten att bruka skog behöver varieras. Det naturvårdsanpassade trakthyggesbruket och andra skötselmodeller behöver utvecklas. Vi vill främja lövträdsinblandning, avsätta större sammanhängande skogsarealer och i alla sammanhang ombesörja klimatanpassning.

Genom ökad naturvårdande skötsel tillsammans med myndigheter, markägare och ideella aktörer verkar vi för att hotade arter ska kunna finnas kvar, både i skyddade områden och i produktionsskog.

Vi vill utveckla mätmetoder som visar hur den biologiska mångfalden i det brukade skogslandskapet utvecklas genom naturvårds- och hänsynsarbete. Vi behöver mer kunskap om hur olika arter svarar på detta arbete.

På samma tema tar vi ett initiativ för att åstadkomma mer forskning, bland annat om hur olika former av skogsbruk påverkar den biologiska mångfalden, eller hur vi på ett hållbart sätt kan öka tillväxten i våra skogar.

Ovan är referat ur Framidsagendan. För den som vill ta del av den till sin helhet, se Skogsindustriernas hemsida här.