År 2022 har präglats av energikrisen i Europa och kriget i Ukraina samtidigt som världens centralbanker kämpat med ett högt inflationstryck drivet av råvarubrist. Med egen skog och energiproduktion i basen har vi i Holmen, trots en osäker omvärld, kunnat flytta fram positionerna inom flera segment samtidigt som resultatet lyfte till över 7 Mdkr. Ett rekordresultat.

 

  • Rörelseresultatet för 2022 uppgick till 7 527 (2021: 3 731) Mkr. Exklusive jämförelsestörande post ökade rörelseresultatet med 3 201 Mkr till 7 262 Mkr tack vare högre försäljningspriser för papper och kartong samtidigt som kostnadsinflationen begränsades genom stark egen försörjning av ved och energi.

  • Jämfört med tredje kvartalet minskade fjärde kvartalets rörelseresultat med 299 Mkr till 1 622 Mkr. Ett större underhållstopp belastade fjärde kvartalets resultat med -250 Mkr.

  • Resultat efter skatt uppgick under 2022 till 5 874 (3 004) Mkr, vilket motsvarar ett resultat per aktie om 36,3 (18,5) kronor.

  • Priserna på skogsfastigheter har fortsatt att stiga under 2022 vilket inneburit att det redovisade värdet på koncernens skogstillgångar vid den årliga omvärderingen ökade 11 procent från 47 080 Mkr vid årets början till 52 151 Mkr.

  • Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 8 kronor per aktie och en extra utdelning om 8 kronor per aktie.

Bokslutsrapport 2022

Presentation Q4 2022

Webcast Q4 2022