Svensk vattenkraft behöver moderniseras på ett sätt som skapar största möjliga nytta för såväl miljön som tillgången till el. Det innebär krav på de som idag driver vattenkraftverk, och för att stödja aktörer inom vattenkraft finns Vattenkraftens miljöfond. Sedan Holmen anslöt som medfinansiär i februari 2023 finansieras fonden av de nio största vattenkraftsproducenterna i Sverige. Tillsammans har energibolagen gått in med 10 miljarder kronor, något som gör satsningen till den största på miljön i svenska vatten någonsin. 


- Vattenkraften är stommen i Sveriges fossilfria energisystem och en förutsättning för att svensk industri ska vara konkurrenskraftig. Genom att gå in som delfinansiär av fonden ställer vi oss bakom överenskommelsen om att energibranschen finansierar omställningen till kloka miljöanpassningar. Vi ser fram emot arbetet för största samhälls- och miljönytta inom givna ramar, säger Fredrik Nordqvist, affärsområdeschef, Holmen Energi. 

Fonden ett stöd för vattenkraftägare

Vattenverksamhet är tillståndspliktig och utövare måste ha ett miljötillstånd för att få driva vattenkraftverk. Den 1 januari 2019 infördes ändringar i miljöbalken som ställer krav på att alla vattenkraftverk ska ha moderna miljövillkor. De verk som inte redan har moderna miljövillkor omprövas mot kraven i miljöbalken. Mark- och miljödomstolen avgör om en verksamhet ska omprövas, eller om en tillståndsprövning måste göras. I hela den här processen kan fonden vara ett stöd för vattenkraftägare. 

En möjliggörare

-    Många vattenkraftsägare kommer behöva lägga ner tid och pengar på att anpassa och åtgärda sina anläggningar så att de är rustade för att möta kraven. Här är fonden en möjliggörare genom finansiellt stöd och stöd i form av resurser och kompetens, säger Rikard Nilsson, teknisk chef på Holmen Energi och Holmens representant i Vattenkraftens miljöfond.

-    Som både stor producent och konsument av fossilfri el vill vi samtidigt bidra till moderna miljövillkor för Sveriges vattenkraft genom konstruktiva dialoger mellan myndigheter och näringsliv, där väl genomtänkta avvägningar görs mellan vilka anpassningar som ger störst nytta sett till miljö men även andra samhällsnyttor som förnybar elproduktion och reglerförmåga i elsystemet.

 

Om Vattenkraftens miljöfond

  • Vattenkraftens miljöfond är ett aktiebolag som ska bekosta miljöåtgärder inom den svenska vattenkraften.

  • Fondens syfte är att förena produktion av vattenkraftsel med moderna miljövillkor. Detta ska ske enligt en nationell plan för omprövning av vattenkraft. EU:s ramdirektiv för vatten och svenska miljökvalitetsmål sätter också mål för hur svensk vattenkraft ska bli långsiktigt hållbar.

  • Alla som omfattas av den nationella planen och bedriver vattenverksamhet för produktion av vattenkraftsel i Sverige kommer kunna ansöka om ekonomisk ersättning från fonden. Den finansierar upp till 85 procent av kostnaderna för utredning, prövning av miljöåtgärderna i domstol och själva genomförandet av de åtgärder som domstolen beslutat. Den kan också ersätta eventuella produktionsförluster.

  • Målet är att all svensk vattenkraft ska miljöanpassas och att Sverige får ännu friskare vattendrag, med långsiktigt hållbara ekosystem.

  • Webbsida: Vattenkraftens Miljöfond

 

Energibolagen som finansierar Vattenkraftens miljöfond:

Holmen

Vattenfall

Fortum

Uniper

Statkraft

Skellefteå Kraft

Jämtkraft

Tekniska verken

MälarEnergi

Om Holmens vattenkraft:

Holmen AB äger och deläger 21 stycken vattenkraftverk, belägna i bland annat Umeälven, Iggesundsån, Motala Ström och Faxälven. Totalt producerar anläggningarna 1 100 GWh per år. Läs mer om vår vattenkraft här.