Vid tillverkningen av Holmens produkter uppstår olika typer av restprodukter. Holmen strävar efter att minimera mängden avfall och restprodukter och återvinna så stor andel som möjligt. Merparten återvinns eller utnyttjas som energi, men används också för nya produkter, till exempel som material för tillverkning av hårdgjorda markytor på bruk och sågverk.

Det har man gjort på Bravikens pappersbruk och sågverk och nu också på Iggesunds bruk. Det är företaget Econova som har utvecklat anläggningsmetoderna som innebär att ytorna huvudsakligen kommer från återvunnet material.

– Det känns såklart väldigt bra att restmaterial kan få nytt liv istället för att hamna på deponi, säger Jeanette Tretten, VD och koncernchef på Econova, med en bakgrund som kommunikationschef i Holmen Skog. Speciellt roligt är det att få samverka med Holmen som arbetar med återvinning i alla aspekter. Hållbarhetsambitionerna har vi gemensamt!


Ytan på Iggesunds bruk är tillverkad av återvunnen aska från biobränslepannan och kommer att användas för torkning av bland annat vattenreningsslam och fiberslam, en restprodukt från kartongproduktionen. Anläggningsmetoden kallas ECA, Econovas Cementstabiliserade Aska och innebär att aska och slaggrus återvinns och ersätter konstruktionsmaterial såsom betong och asfalt.

Niklas Paulsson, projektledare på Iggesunds bruk är mycket nöjd:
– På den här hårda ytan kan vi nu bearbeta restprodukter som exempelvis fiberslam på ett mycket effektivare sätt än tidigare. Dessutom innebär det nya underlaget minskad bränsleförbrukning i arbetsmaskiner och förbättrad arbetsmiljö eftersom det blir mindre damm och planare ytor att jobba på för maskinförarna.

– Hela konceptet stämmer mycket bra med vår miljöstrategi att kunna använda vårt avfall till nya produkter. Ett annat exempel på det är vattenreningslammet som vi nu planerar att torka på den nya ytan och sedan använda som bränsle i vår biobränslepanna, säger Anna Mårtensson, miljöchef på Iggesunds bruk.

Ytterligare en 36 500 m² stor hållbar hårdgjord yta är på väg att bli färdig inom Braviken-kombinatet. Första etappen är redan klar och resten kommer vara färdigt under hösten. Ytan är belägen vid järnvägsspåret där timmer tas emot för både sågen och pappersbruket. Här använder man en delvis annan metod, där betongrester används istället för aska.

– Huvudsyftet är att förbättra säkerheten och effektiviteten vid lossning av inkommande och utgående råvarutransporter, berättar Mattias Brodén, chef för verksamhetsutveckling på Bravikens pappersbruk. Men vi kommer också att använda ytan för att lagra bränslen, exempelvis bark.

Sedan lång tid tillbaka finns även den så kallade ECA-ytan på Bravikens sågverk. Ytan används för inkommande timmer samt vid lagertälten för impregnerat virke.

Bravikens pappersbruk före anläggningen av den hårda ytan

Bravikens pappersbruk före anläggningen av den hårda ytan