- Genom att använda satellitbilder identifierar och kvantifierar vi granbarkborreangreppen. Under september räknar jag med att vi har en god bild över situationen, men redan nu ser vi att angreppen är värre än förra året. Nu krävs krafttag för att förhindra att angreppen accelererar ytterligare, säger Sören Petersson vd Holmen Skog.

De tydliga tecknen av stora granbarkborreangrepp kommer i ett utmanande läge då europamarknaden är mättad av sågade trävaror från skadedrabbade områden i Tyskland och Tjeckien. För att rädda så stor del av virkesvärdet som möjligt så slutar Braviken såg tillfälligt att såga tall för att istället såga gran som är avsedd för export till USA.

- Vi kan konstatera att vi har svårt att få avsättning för alla granprodukter i Europa så därför börjar vi sälja till USA. Det är en stor marknad och vi ser goda möjligheter att avsätta en del av vår volym där. Konkret innebär detta att vi temporärt slutar såga tall och inför ett gransortiment med andra längder anpassade för USA, säger Johan Padel vd Holmen Timber. Furusågningen kommer att återupptas under första halvan av 2020.

- USA är världens största trävarumarknad och en intressant marknad för Holmen Timber, både nu när vi har en högre andel gran men också långsiktigt när vi ökar vår totala produktionsvolym. Vi har tidigare genomfört provleveranser dit och känner marknaden bra, nu kommer vi att växla upp i större skala. Dessutom finns avsättningsmöjligheter för timmer som även har viss mängd blånad som annars hade blivit barrmassaved, säger Johan Padel.

Det höga utbudet, prispressen på granträvaror i Europa och höga transportkostnader till USA gör att timmerpriset behöver justeras ner.

- Ur ett marknadsperspektiv med höga lager borde trenden vara att dra ner produktionen, men nu handlar det om att knäcka granbarkborreangreppen och rädda granskogen för framtiden, säger Andreas Rastbäck affärschef Holmen Skog. Vi behöver tillsammans med alla skogsägare hjälpas åt att driva en aktiv inventering samt öka insatserna i de skogar där angreppen pågår.