Holmen äger och förvaltar 1,3 miljoner hektar skog i Sverige. Oavsett vad det är för typ av skog finns det alltid en risk att det kan börja brinna när det är torrt.

− När brandrisken är hög samråder vi alltid med våra entreprenörer. Vi gör en gemensam bedömning över situationen och beslutar därefter på vilket sätt vi ska genomföra avverkning och markberedning eller om vi helt ska avstå, säger Jan Åhlund.

I de fall arbetet i skogen bedöms säkert finns flera åtgärder som kan vidtas för att ytterligare minimera riskerna.

− Vi kan till exempel skörda i huvudsak nattetid då det är större luftfuktighet, ta bort kedjor och band på maskinerna för att minimera gnistbildning, ha brandvakter för att övervaka att det inte börjar brinna och också göra en efterkontroll av området.


Skogsbrandsommaren 2018

Sommaren 2018 var extrem på många sätt. På grund av torka, höga temperaturer, låg luftfuktighet och vind var brandrisken hög i hela Sverige. Tågtrafik och åsknedslag startade flera och svåra bränder, medan bränder orsakade av skogsbruket var få.

- Endast en procent av det totala antalet registrerade bränder skedde i samband med skogsbruk, vilket är ett gott betyg till det brandförebyggande arbete som görs, säger Jan Åhlund.

Sammanlagt brann cirka 21 000 hektar skog i Sverige i fjol. Stora skogsvärden gick förlorade. Arbetsbelastning blev hög och eftersläckningarna dyra. Trots det är Jan Åhlund trygg inför stundade semester.

- Brandrisken finns alltid, men vi har lång erfarenhet av att minimera den och antalet bränder har minskat drastiskt jämfört med hur det var förr i tiden. Den enskilt största åtgärden som världen kan göra för att förhindra den här typen av bränder är att använda skogen mer för att motverka den globala klimatuppvärmningen.


Effektiv bekämpning

Hur har då förberedelserna inför sommaren sett ut?

− Nyckeln till hantering av skogsbränder är att de inte får bli stora, säger Jan Åhlund. Det finns fem kritiska grundkriterier för att bekämpa skogsbränder effektivt. Dessa är förebyggande arbete och god beredskap, tidig upptäckt, snabbt och kraftfullt agerande från början, uthållig räddningsinsats tills faran är över samt noggrann eftersläckning och välorganiserad efterbevakning.

Utöver det ordinarie löpande arbetet kring brandberedskap har Holmen sedan förra sommaren gjort en hel del extrainsatser med utgångspunkt i de fem grundkriterierna.

− Vi har sett över vår beredskap, kontrakterat fler eftersläckningsresurser och kompletterat vår utrustning. Vi har även genomfört utbildningsinsatser för alla medarbetare som har någon form av brandansvar.

Men den största nyheten är ett kartstöd som kommer göra det lättare att dela kartmaterial och GIS*-program med andra externa aktörer vid skogsbränder, till exempel via mobiltelefoner, berättar Jan Åhlund.

− Under 2018 års intensiva brandsommar byggde Holmen en särskild ”brandkarta” som med framgång användes för att få överblick och styra verksamheten vid de stora bränderna i Hälsingland. Med den som förlaga har det nya kartstödet utvecklats, avslutar han.

*GIS (Geographic Information System) är en mjukvara som används för att samla in, lagra, analysera och presentera geografiska data.