Tillsammans är vi cirkulära

Med hållbarhetstänk i alla led bidrar Holmen till omställningen till ett fossilfritt samhälle. Vår verksamhet har sin utgångspunkt i skogen, vars råvara nyttjas optimalt. Vi tar till vara hela skörden så att inget blir över. Av skogens mest värdefulla delar gör vi trävaror av hög kvalitet. Trädets mindre delar, virke från gallring och flis från sågverken, blir till papper och kartong i våra bruk. Barken och sågspånet blir bioenergi.     

Våra produktionsanläggningar tillhör de mest resurseffektiva i världen. Vi använder restprodukter av virkesråvaran för att producera el- och värmeenergi i bruken, organiskt material från vår vattenrening tas om hand och säljs vidare som naturgödsel, och ånga från bruken i Iggesund och Braviken används vid torknings processer i våra integrerade sågverk.

 

Från frö till förstklassiga produkter

Vi är skogsbolaget som på ett smart sätt hjälper våra kunder till en hållbar affär. Det gör vi genom ett aktivt skogsbruk där vi får skogen att växa och ge, och där hela skörden tas tillvara och förädlas till förstklassiga produkter. Men också genom att var en långsiktig, pålitlig och genomtänkt affärspartner.

Våra kunder, samarbetspartners, medarbetare och slutanvändare av våra produkter är alla en del av Holmens cirkulära affär. I vår hållbara värdekedja är varje ny relation en möjlighet att skapa fler ringar på vattnet.

 

Framtidsprodukter vi tror på

På Holmen kan du arbeta med framtidsprodukter vi tror på inom något av våra fem affärsområden.

Skog

Med skogen som råvara produceras framtidens förnybara och fossilfria produkter som kan ersätta material som betong och stål i industrin och plast i olika typer av förpackningar.

Trävaror

Vi drivs av en passion för trävaror. Trävaror binder koldioxiden under hela sin livslängd, och skapar även en substitutionseffekt när de ersätter byggmaterial med större klimatpåverkan.

Papper

Holmen utvecklar innovativa och förstklassiga produkter av färsk fiber. Våra papper är lätta och resurseffektiva jämfört med traditionella alternativ för böcker, magasin och trycksaker.

Kartong

Holmen tillverkar kartong till konsumentförpackningar av absolut toppklass. Bland våra kunder finns världsledande företag som ställer höga krav på såväl slitstyrka som design på sina förpackningar.

Energi

Konsumtionen av el förväntas öka till följd av elektrifieringen av samhället. Vår förnybara elproduktion kommer att få ännu större betydelse för vår affär i framtiden. Holmen producerar vatten- och vindkraft för att bidra till omställningen till ett fossilfritt samhälle.