Våra värderingar mod, engagemang och ansvar lägger grunden för ett öppet arbetsklimat. Med ett genuint hållbarhetstänk i alla led så är vi övertygade om att mångfald och inkludering är en viktig pusselbit för att bygga en hållbar framtid. 

 

Attrahera nya medarbetare

Arbetet med mångfaldsfrågor inom Holmen är viktigt ur flera perspektiv. Vi behöver bli bättre på att förmedla våra styrkor och möjligheter mot grupper där vi inte är ett naturligt val som framtida arbetsgivare. Här jobbar vi med frågor som: hur marknadsför vi oss som arbetsgivare, vad förmedlar våra rekryteringsannonser och karriärsida, vilka rekryteringskanaler använder vi oss av och hur ser vårt urvalsarbete ut. Som del i en relativt homogen bransch är det extra viktigt att jobba för att inte fastna i gamla hjulspår.

 

Ta tillvara på potentialen hos varje individ

Holmen är kända för en öppen och prestigelös atomsfär, men självklart slutar inte resan där. Vi måste fortsätta jobba för ett klimat som inkluderar alla oavsett kön, ålder och etnicitet. En inkluderande arbetsplats för oss innebär en arbetsmiljö där vi delar kunskap och tar till vara på olika erfarenheter och perspektiv. Vår målsättning är att alla känner att de har möjlighet att bidra och utvecklas på Holmen, bara de själva vill! Därför jobbar vi med beteenden som vi kopplar till våra värderingar i ledarskapet och medarbetarskapet. Andra viktiga verktyg är teamkontrakt, vår målstyrningsmodell, medarbetarsamtal, och successionsordningar.

För Holmen är mångfald och inkludering en viktig pusselbit. Vi är övertygade om att en inkluderande arbetsmiljö i slutändan resulterar i en större kundnytta, starkare innovationskraft och högre lönsamhet för Holmen.

 

Fler kvinnor till Holmen

Holmen har sedan många år arbetat för att öka andelen kvinnor i företaget. Skogsindustrin är av tradition en manlig arbetsplats. Men vi är övertygade om att organisationer fungerar som bäst när det har en bra balans mellan kvinnor och män.

Vårt arbete har gett resultat, till exempel har andelen kvinnliga chefer fördubblats på tio år. Vi har också fått in betydligt fler kvinnor i våra ledningsgrupper. Men vi är inte nöjda, utan hoppas att fler kvinnor söker sig till oss. Bland annat vill vi ha fler kvinnliga operatörer och på sikt öka antalet kvinnor som första linjens chefer.

På våra hållbarhetssidor kan du läsa mer om kvinnor i Holmen.