Det finns ett antal ledarskapsprogram som är utformade utifrån olika målgrupper 
– Vi har under ett flertal år arbetat systematiskt med våra program och det ser vi ger väldigt goda resultat, säger Helén Lalér Herbring, HR-chef på Holmen.

Att vara chef och ledare är inte självklart. Samtidigt som det ställer stora krav på teoretiska kunskaper om ledarskapsverktyg, ställer det även krav på personliga förmågor för att i praktiken kunna omsätta dessa. Holmens chefer får i genomsnitt höga betyg av sina medarbetare. Det ser vi i våra medarbetarundersökningar och det är något vi ska vara stolta över. En bidragande faktor är Holmens tydlighet i förväntningar på såväl chef- och medarbetarskap som de systematiska chefsprogrammen vilka dessa bygger på.

Systematiken innebär att alla nya chefer genomgår ”Chef i Holmen” tidigt i sin anställning. På så sätt får de en grundläggande förståelse och engagemang för just Holmens kultur gällande ledar- och medarbetarskap, samt de verktyg som finns att tillgå. Vad innebär egentligen uppdraget, vilka är förväntningarna och hur gör vi på Holmen? Programmet ger även möjlighet till nätverksbyggande där deltagarna ger varandra aktiv feedback, råd och stöd - något som används flitigt.

Som grund och röd tråd ligger våra värderingar och ramverk

Helén är ansvarig för de koncerngemensamma ledarskapsprogrammen

- Som grund och röd tråd ligger våra värderingar och ramverk men vi utvecklar hela tiden programmen och anpassar till omvärlden och vad som händer i bolaget, förklarar hon. En framgångsfaktor är att vi varit så uthålliga under många år och jobbat långsiktigt. Vi har också valt att genomföra programmen koncerngemensamt och med delvis egna resurser. Ju fler chefer och medarbetare som går ledarprogrammen, desto mer stärks kulturen, samarbetet och fler synergier skapas. Det byggs en djupare förståelse kring Holmens cirkulära modell och hur hela vår verksamhet hänger ihop. Det blir också lättare att samarbeta över gränserna kring gemensamma frågor. Vi märker hur utbildningarna bygger en “vi-känsla” och ökar deltagarnas nätverk.  Jag vet att många fortsätter att träffas för att bolla frågor och supporta varandra, även efter att programmen är avslutade.

Ledarskapet och medarbetarskapet ingår som en viktig del i ”The Holmen Way” som är koncernens styrmodell. Genom att tydligt kommunicera koncernens gemensamma ramverk, modeller och verktyg skapas en tydlighet hos Holmens medarbetare vad vårt medarbetar-och ledarskap står för och bidrar med. Det i sin tur skapar engagemang och förutsättningar för ökad motivation.

Alla kan och har förmågan att göra skillnad varje dag

–Alla kan och har förmågan att göra skillnad varje dag och när vi som medarbetare ser hur vår del bidrar till helheten skapar det en stor positiv kraft. Många av våra medarbetare uppskattar också att jobba för ett bolag med en så hållbar affärsidé som Holmen har och det är också en styrka, avslutar Helén.