Som en del av Holmens strategi anges att bolaget ska ha en stark finansiell ställning som ger finansiell stabilitet och möjlighet att fatta korrekta och långsiktiga affärsbeslut relativt oberoende av konjunktur och externa finansieringsmöjligheter. Målet är att ha en stark finansiell ställning och att den finansiella nettoskulden i procent av eget kapital för koncernen inte ska överstiga 25 procent.

Holmen använder för del av sin finansiering låneprogram där företagscertifikat och obligationer kan utges på den svenska kapitalmarknaden. Certifikatsprogrammet har ett rambelopp på 6 000 Mkr och certifikat med löptider upp till ett år kan utges i både kronor och euro. Holmens så kallade Medium Term Note Program, där obligationer i kronor eller euro kan utges, har ett rambelopp på 6 000 Mkr. Mer information om programmet finner du i prospektet nedan. 

Holmen har outnyttjade avtalade kreditlöften om 5,0 Mdkr, varav 1,0 Mdkr är tillgängliga till 2025 och 4,0 Mdkr till 2027. Löftena kan användas för finansiering och som likviditetsreserv.

 

Kreditrating

Holmen har en kort- och långsiktig rating från kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s. Holmen har tilldelats en lång rating BBB+ och en kort rating A-2.  

S&P Rating report June 2024 Holmen

 

Relaterade dokument

MTN-prospekt 2024

MTN-prospekt 2023

MTN-prospekt 2022

MTN-prospekt 2021

MTN-prospekt 2020

MTN-prospekt 2019

MTN-prospekt 2018

Förfallostruktur

Slutgiltiga villkor lån 115

Slutgiltiga villkor lån 116

Slutgilitga villkor lån 119

Slutgiltiga villkor lån 120

Slutgiltiga villkor lån 121

Slutgiltiga villkor lån 122