Bästa aktieägare,

Högre räntor bidrog till en vikande efterfrågan under föregående år, men vår affärsmodell – att skapa värde utifrån våra skogstillgångar – har visat sig framgångsrik även i tuffare tider. Med basen i vårt stora skogsinnehav odlar vi hus samtidigt som vi tar vara på energinsom blåser över träden och rinner i vattendragen. Av restprodukterna från skogsbruket gör vi förnybara
förpackningar, magasin och böcker. 

Mot bakgrund av det goda resultatet och den starka finansiella ställningen föreslår styrelsen att utdelningen per aktie höjs från 8 kronor till 8,5 kronor samt att en extra utdelning om 3 kronor lämnas.

Skog och energi är eftertraktade råvaror

Skogen spelar en nyckelroll i klimatomställningen och efterfrågan väntas öka vad gäller både timmer och massaved. Trots att industrin inte gått på högvarv är konkurrensen på virkesmarknaden i Norden fortfarande hög och priserna steg ytterligare under2023. Virkespriserna är nu 30 procent högre än historiskt samtidigt som värdet på Holmens skogsfastigheter ökade med 4 Mdkr till 56 Mdkr. Med drygt en miljon hektar produktiv skogsmark har vi en efterfrågad tillgång som bokstavligen växer för varje år som går. Vår position på virkesmarknaden, med god kontroll över råvaran och hela värdekedjan, ger oss en långsiktigt tryggad råvaruförsörjning och goda förutsättningar att fortsättautveckla våra industrier.

Energimarknaden i Europa är under stor omställning. Ungefär hälften av dagens elproduktion är fossilfri, men el utgör bara en fjärdedel av den totala energikonsumtionen och i stort sett all övrig energi är fossilbaserad. Europa har accelererat klimatomställningen och börjar bereda väg för ny grön industri. Det innebär att mycket förnybar elproduktion kommer att behövas och Holmen fortsätter att arbeta fram tillstånd för ny vindkraft på egen mark. Dessutom bidrar vår vattenkraft med att producera el vid tidpunkter då den behövs som mest för att stabilisera nätet. Vattenkraftens reglerbara roll blir också allt viktigare då mer väderberoende elproduktion tillförs i elsystemet. Energisituationen i Europa förbättrades under året tack vare välfyllda gaslager, minskad produktion i den energiintensiva industrin och en mildare vinter. Kontinentala el- och energipriser har också stabiliserats, men på en högre nivå än innan energikrisen.

Potentialen för Holmen att bidra med mer förnybar energi är stor, men det krävs tillstånd för att kunna realisera våra möjligheter. Jag hoppas verkligen att politiken får fart på tillståndsprocesserna, både för Sveriges och omställningens skull. Glädjande nog erhöll vi under 2023 tillstånd för två nya vindkraftsparker
och vi har i ett första skede avsikt att uppföra Blisterlidens Vindkraftspark
i Västerbotten som kommer öka vår produktion av vind- och vattenkraft med 20 procent. Samtidigt inleder vi tillsammans med Vattenfall arbetet med Stormyrbergets Vindkraftspark i Västernorrland, ett projekt som kan bli aktuellt för investeringsbeslut under 2025.

Förädling i egen industri

Byggnader står för stora utsläpp av växthusgaser, både vid uppförandet och under dess livscykel. Trä som byggmaterial gynnas av den pågående omställningen mot mer hållbart byggande och utvecklingen väntas bidra till ökad efterfrågan på trävaror, i synnerhetnär betong och stål får bära sin verkliga klimatkostnad. Intresset för att bygga storskaligt med trä är stort men efterfråganfrån övriga byggmarknaden var svag under året till följd av det höga ränteläget. Med en stark position på virkesmarknaden ser vi goda möjligheter att utveckla trävaruaffären i takt med ökande efterfrågan på hållbara byggmaterial. I ett förstasteg handlar det om att öka kapaciteten vid Iggesunds Sågverk samt öka produktionen av limträ och KL-trä.

Holmen har genom åren lyckats väl med att utveckla produkter inom både papper och kartong baserat på färsk vedråvara och en i stort fossilfri produktionsprocess. Med välinvesterade anläggningar, tillgång till fossilfri el och lokal ved har vi god konkurrenskraft och vi fortsätter att utveckla vår processindustri. Inom kartong har vi goda möjligheter att över tid växa premiumaffären och inom papper investerar vi i syfte att stärka bokpappersaffären parallellt med att en ny produkt för transportförpackningar introduceras.

För att ytterligare stärka vår konkurrenskraft och strategiska förmåga samlar vi nu vår verksamhet inom kartong och papper i ett gemensamt affärsområde – Holmen Board & Paper. Genom sammanslagningen fokuserar vi vår affärsmodell till fyra tydliga verksamhetsgrenar; skogsbruk, vatten- och vindkraft, trämekanisk
industri samt processindustri.

Väl rustade för framtiden

Holmens strategi tar sin utgångspunkt i att världen håller på att ställa om till en hållbar användning av energi och material. Våra växande skogar binder koldioxid och alla våra produkter bidrar till att ersätta fossila material som betong, stål och plast. Vår elproduktiongör det möjligt för människor att ladda sin elbil och för företag att driva produktion på förnybara energikällor. För 2023 uppgick vår positiva klimateffekt till motsvarande 7,5 miljonerton CO2e.

Med en stark finansiell ställning i ryggen står Holmen väl rustade, även när vi konjunkturmässigt befinner oss i tuffare tider. Med egen skog och energiproduktion i basen har vi trots en osäkeromvärld kunnat fortsätta utveckla vår affär och flytta fram våra positioner. Det ska vi fortsätta att göra.

Stockholm 22 februari 2024

Henrik Sjölund
VD och koncernchef