Holmens arbete för biologisk mångfald

Främjande insatser i våra skogar

Då skogslevande arter är beroende av olika miljöer för sin överlevnad sparas bland annat grova lövträd, döda träd och ovanligt gamla träd. Vissa områden är också helt undantagna från skogsbruk. De är utvalda för att de innehåller höga naturvärden. En del av dessa områden lämnas helt utan insatser och i andra områden genomför vi aktiva naturvårdsåtgärder som till exempel att röja bort barrträd i lövskog eller bränna skog under kontrollerade former, vilket gynnar många sällsynta växter och djur.


Vi värnar även värdefulla skyddszoner runt sjöar, vattendrag, myrar och jordbrukslandskap. Dessa miljöer är mycket artrika till följd av skiftande ljusinsläpp, jordtyper och fuktighet, samtidigt som växter och djur från skogen blandas med dem från myren, vattnet eller det öppna landskapet.

Vi investerar årligen 190 Mkr i skötseln av våra skogar och arbetar ständigt med  att förbättra allt från plantor till naturvård genom forskning, utveckling och utbildning. För att öka kunskapen om vårt skogsbruk och bidra till vår forskning om skogen har vi etablerat fyra Kunskapsskogar. Skogarna är utvalda för sina specifika biologiska förutsättningar och används för att utforska, samla in och sprida kunskap. Totalt bedrivs ett hundratal forskningsprojekt på Holmens marker, både i egen regi och i samarbete med forskningsorganisationer, universitet och  andra aktörer.

Bevarande av vattenmiljöer 

På Holmens marker finns sjöar, bäckar och andra vattenrika miljöer som alla är  känsliga ekosystem med rikt växt- och djurliv. Skogens vatten är ett prioriterat  område för Holmen och aktiva insatser görs i det praktiska arbetet. Som ett viktigt led i detta arbete genomförs kontinuerligt utbildningsinsatser för fältpersonal och entreprenörer med fokus på vattenfrågor i praktiken. Miljöarbetet vid våra produktionsanläggningar organiseras och bedrivs enligt Holmens miljö och energipolicy vilket innefattar att vattenmiljöer ska skyddas. 

Certifieringar och ledningssystem

Holmens miljö- och energipolicy anger hur miljöarbetet ska organiseras och bedrivas. Vid störningar ska miljö prioriteras framför produktion. Vid såväl pågående som avslutade verksamheter ska miljöpåverkan vara acceptabel för  människor och miljö. Skogarna ska brukas ansvarsfullt så att naturligt förekommande växter och djur långsiktigt kan fortleva i skogslandskapet. Vidare anges i policyn att Holmens skogsbruk ska bedrivas med sikte på hög och uthållig produktion av vedråvara så att den växande skogen och dess produkter bidrar till positiv klimatpåverkan.

Hela Holmens skogsbruk är certifierat. Holmen Skog tillämpar också miljöledningssystemet ISO 14001. Skogscertifieringarna är ett sätt att säkerställa att Holmens skogar sköts ansvarsfullt enligt standardiserade normer som tar hänsyn till miljö-, produktions- och sociala värden. Iggesunds Bruk, Iggesunds  Sågverk, Bravikens Sågverk, Linghems Sågverk, Hallsta Pappersbruk och  Bravikens Pappersbruk har egna Chain of Custody-certifieringar.

Livskraftiga skogar 

En rik biologisk mångfald är en förutsättning för att skapa välmående och motståndskraftiga skogar som klarar klimatförändringar och mer extrema vädersituationer. Men den biologiska mångfalden påverkas i sig av klimatförändringarna.

Därför är ett hållbart skogsbruk som lagrar koldioxid och ersätter fossila material och energikällor en viktig komponent för att bromsa klimatförändringarna och därmed främja den biologiska mångfalden.

En variation av olika livsmiljöer ger viktiga förutsättningar för så väl enskilda arter som fungerande ekosystem. I vårt arbete för livskraftiga skogar har vi identifierat brist på vissa livsmiljöer. För att kunna följa och utveckla dessa miljöer har vi tagit fram fyra indikatorer som alla har en tydlig koppling till den biologiska mångfalden i skogen:

• Areal äldre skog 
• Areal äldre skog med höga naturvärden
• Volym död ved per hektar
• Virkesförråd av grova lövträd per hektar

Sedan mätningarna började är utvecklingen för dessa indikatorer i Sveriges skogar starkt positiv, vilket visar att arbetet med miljöhänsyn är verkningsfullt.


Områden med höga bevarandevärden undantas skogsbruk

Vissa skogsområden har stora eller unika värden som bör bevaras. Holmen identifierar sådana områden både inom det egna skogsinnehavet och vid köp av virke från andra skogsägare. Skogar kan ha höga bevarandevärden av olika anledningar och vi tar bland annat hänsyn till:

• områden som har höga koncentrationer av rödlistade arter och/eller nyckelbiotoper och som Naturvårdsverket har klassat som riksintressen för naturvård.
• fjällnära skog.
• skyddsområden för vattentäkter. 

Holmen tillämpar sedan 1998 tydliga riktlinjer för inköp av virke. Dessa innehåller miljökrav och definierar vilka typer av skog som koncernen inte köper virke från. Holmen köper inte virke från skogar som:

• är nyckelbiotoper i Sverige enligt Skogsstyrelsens definition och metodik.
• är skyddade av naturvårdsskäl.
• är urskogar, det vill säga utpräglat olikåldriga och skiktade naturskogar med  riklig förekomst av gamla, grova träd och rikligt med död ved i olika nedbrytningsstadier.
• skördats olagligt.
• härstammar från genetiskt modifierade träd.
• växer i områden där traditionell sedvanerätt och mänskliga rättigheter aktivt hindras
• har höga bevarandevärden (High Conservation Value Forests).
• är naturskogar som omvandlats till plantager eller annan markanvändning.

Risker och möjligheter

Holmens möjlighet att bruka skog och förädla skogsråvara är väsentlig för vårt bidrag till att begränsa klimatförändringarna vilket i sin tur kan komma att påverka den biologiska mångfalden. Ökade krav på avsättning av mark för andra ändamål än skogsbruk kan leda till minskad skörd och därmed minskade möjligheter för skogen att kunna bidra med förnybara och fossilfria produkter. På samma sätt kan lagstiftning om mark och vatten hämma utbyggnaden av förnybar energiproduktion från vatten- och vindkraft, vilket kan begränsa vårt bidrag till ett fossilfritt energisystem.

Störningar i produktionen kan orsaka överskridanden av de miljötillstånd som  myndigheterna beslutat för verksamheterna och överskridanden skulle kunna  påverka omgivande miljö och lokala ekosystem negativt