Vår roll i det fossilfria samhället

Klimathotet är vår tids största utmaning, där utsläpp från fossila bränslen är en central del. Detta kräver stora förändringar i det globala energisystemet.

Sverige ställer om till förnybart

Idag baseras Sveriges elproduktion i huvudsak på kärnkraft och vattenkraft, som vardera står för omkring 40 procent av den totala produktionen. Med en ökad genomsnittlig energianvändning, växande befolkning och planerad delavveckling av kärnkraftskapaciteten förväntas den förnybara energiproduktionen få en allt större betydelse i framtiden.

Som ett led i åtagandet av FN:s ”Agenda 2030 för en hållbar utveckling” har regeringen beslutat att genomföra de största satsningarna på miljö och klimat i svensk historia, med målsättningen att Sverige år 2040 ska ha en elproduktion baserad till 100 procent på förnybar energi och senast år 2045 vara helt koldioxidneutralt.

Holmens bidrag till klimatomställningen

 

Som ägare i vatten- och vindkraftanläggningar spelar Holmen en viktig roll i omställningen – både genom vårt direkta bidrag med fossilfri energi, men också genom gynnsamma samarbeten där vi med vår kunskap och stora markinnehav kan möjliggöra för andra aktörer att etablera sig och växa på energimarknaden. 

Holmen producerar under ett normalår drygt 1 TWh förnybar vatten- och vindkraftsel. Tillsammans med den förnybara elenergin som produceras vid koncernens bruk motsvarar det knappt 50 procent av Holmens samlade elförbrukning.

Holmen-koncernen

Vårt hållbarhetsarbete

Holmen Energi är en del av Holmen-koncernen, där vi med skogen som bas har en affärsmodell som är nästintill helt cirkulär.

Läs mer om hur vi arbetar med hållbarhet.

Hållbarhet

Den hållbara vattenkraften

Genom att ta vara på vattnets rörelseenergi skapar vi förnybar el, en tillgång som förvaltas med fokus på långsiktig lönsamhet.

Fakta om vattenkraft

Hållbarhet

Den hållbara vindkraften

Vid produktion av vindkraft är det endast de naturliga krafterna från vinden som tas tillvara. Inga fossila utsläpp och ingen klimatpåverkan.

Fakta om vindkraft