Platsen för anläggningen ligger på fastigheten Örboholm 2:1, i Trosa kommun. Området för verksamheten är beläget i ett större sammanhängande produktionsskogsområde väster om Hållsviken. I området bedrivs idag aktivt skogsbruk.

Projektkarta

Bakgrund och behov

Det finns ett ökande behov av att återvinna massor för anläggningsändamål, och det finns också väsentliga miljöfördelar med att återanvända massor i stället för att producera nya av jungfruligt material. Holmen ser möjligheter att bidra till detta genom en återvinningsverksamhet i projektområdet. Behovet uttrycks även i kommunens senaste Översiktsplan, ÖP21, där det betonas att hushållning med naturresurserna är del i arbetet för långsiktigt hållbar utveckling för kommunen.