Den planerade täkten ligger på fastigheten Skorpeds-Degersjö 1:7, i Örnsköldsviks kommun. Området ligger 1 km söder om Stavtjärnen längs en bergstopps östra sluttning. Närmaste bebyggelse ligger i Degersjö cirka 1,8 km nordöst om den planerade täkten.

Projektkarta

image9ery.png

Bakgrund och behov

Det huvudsakliga syftet med är att dels fungera som projekttäkt för den planerade vindkraftsparken, samt att tillgodose Holmen Skog AB:s interna behov av vägballast. Det finns även allmänna och enskilda vägar i närområdet som över tid är i behov av upprustning och underhåll.