Projektområdet ligger inom fastigheten Marma 4:11 och Visteby 11:1, cirka en kilometer väst-nordväst om Länna i Uppsala kommun. Området för täkten ligger längs ett ej namngivet bergs nordvästra sluttning. Verksamheten är tänkt att vara fokuserad på brytning av berg och morän. I området bedrivs idag aktivt skogsbruk.

Projektkarta

Bakgrund och behov

Uppsala är en expansiv kommun och i närområdet finns ett stort underskott av kvalitativ ballast. Det är många detaljplaner under framtagande i kommunen varav flera ligger i och omkring Länna, och det finns flera planerade större entreprenadprojekt i närområdet, där bland annat ombyggnation av länsväg ingår. De volymer av bergprodukter som idag finns i tillståndsgivna täkter i närområdet räcker inte för att täcka det behovet och samtidigt försörja närmarknaden. Holmen ser här möjligheter att kunna bidra genom att anlägga en täktverksamhet i projektområdet.