Den planerade täkten ligger ca 1,9 km öster om Robertsfors, på fastigheten Alkvittern 2:1, i Robertsfors kommun. Området omfattar Kolafallberget där exploatering sker från söder. Täkten ligger i västra utkanten av Sikeå.

Projektkarta

imagexqot.png

Bakgrund och behov

Det huvudsakliga syftet med täkten är att fungera som projekttäkt för byggandet av Norrbottniabanan, upprustningen av E4, och förse Robertsfors kommun med material. Till det behöver Holmen Skog ABs egna skogsbilvägar underhållas, och det finns även allmänna och enskilda vägar i närområdet som över tid är i behov av upprustning och underhåll.