Arrendetid

Holmens arrendeavtal gäller i regel för fem år. Ett bostadsarrende som gäller för viss tid kan sägas upp. En uppsägning måste dock ske senast ett år före arrendetidens utgång annars anses det förlängt på fem år.

Om ett arrende sägs upp har dock arrendatorn enligt huvudregel rätt till förlängning på grund av det s.k. besittningsskyddet. I vissa fall kan besittningsskyddet brytas och någon rätt till förlängning finns då inte. Det finns ett antal olika s.k. besittningsbrytande grunder som regleras i 5 § 10 kap. Jordabalken (1970:994). Ett exempel är om arrenderätten anses förverkad på grund av obetalda avgifter eller vanvård.

Någon generell rätt att köpa arrendestället har arrendatorn inte, men om Holmen ska sälja kan du ha rätt att förvärva arrendestället under vissa förutsättningar.

Pantsättning av arrendeavtalet

Holmen tillåter inte pantsättning av arrendeavtalet

Får vi bygga ut?

Holmen tar ställning till detta i varje enskilt fall. Ändamålet med arrendeavtalet får inte ändras. Till exempel får inte att fritidshus byggas om eller användas som ett permanentbostadshus.

Får vi hugga ner träd?

Nej, arrendatorn får inte göra åverkan på växande skog. Kontakta Holmen om något träd behöver tas ner.

Får vi dra in vatten och avlopp?

Holmen tar ställning till detta i varje enskilt fall.

Får vi jaga och fiska på fastigheten?

Nej, ingen rätt att fiska eller jaga följer med arrenderätten.

Får vi bygga brygga?

Holmen tar ställning till detta i varje enskilt fall.

Vem underhåller eventuell väg till arrendeområdet?

Holmen frånsäger sig all skyldighet att anlägga eller underhålla väg till arrendeområdet.

Kan jag överlåta arrendeavtalet?

Om du säljer stugan överlåter Holmen avtalet till ny ägare, efter godkänd kreditprövning.

Generellt om förändringar av arrendestället

För många av åtgärderna ovan krävs förutom markägarens lov även lov/ tillstånd från olika myndigheter. Det är alltid arrendatorns skyldighet att tillse att alla lov och tillstånd finns innan byggnation startar. Om en arrendator påbörjar någon åtgärd utan erforderliga lov är detta en grund för uppsägning av arrendeavtalet.