Små granskott

Hållbarhet i alla led

Genom att vara en del av Holmen-koncernen har vi kontroll på hela kedjan från planta till planka. Vår råvara kommer från hållbart brukade skogar, som förädlas i våra miljöcertifierade sågverk.

Den klimatsmarta träråvaran

Trä är ett mångsidigt material och det enda byggmaterialet som är förnybart. Då trävaror har förmågan att lagra koldioxid under lång tid är byggnader av trä betydligt mer klimatsmarta än de som tillverkas med fossilbaserade material och processer. Tillverkningen av stål och betong ger upphov till stora klimatpåverkande utsläpp av fossil koldioxid.

Genom att ersätta sådana material med förnybara byggelement av trä uppnår man klimatnytta i flera led. Utsläppen av växthusgaser från tillverkning och användning av klimatskadliga material undviks, samtidigt som en ökad användning av produkter från skogen binder mer koldioxid. Dessutom blir hela kedjan från tillverkning till transporter betydligt mer energisnål och kostnadseffektiv.

Så brukar vi skogen

Skogens tillväxt och värde beror till stor del på hur den sköts och brukas. På Holmen bedriver vi ett aktivt skogsbruk som innebär att vi bygger upp virkesförrådet under 70–90 år. Efter skörd påbörjas en ny tillväxtcykel. Många av de viktigaste skogsvårdsåtgärderna utförs åren efter skörd då marken bereds och återbeskogas genom plantering eller sådd. Vi röjer och gallrar för att välja ut träd med bäst förutsättningar att växa vidare.

Ungefär 10–30 år innan det är dags för skörd kan skogen gödslas för ytterligare tillväxt. Den årliga skörden motsvarar 80 procent av tillväxten, vilket innebär att mängden virke i skogarna ökar för varje år. För varje träd vi skördar planterar vi minst två nya. Vårt skogsbruk är certifierat enligt PEFCTM och FSC® och allt virke är fullt spårbart.

Här kan du läsa mer om vårt hållbara skogsbruk.

Vi tar hand om hela skörden

Av träden vi skördar sågar vi så mycket virke det bara går och ingenting går till spillo.

50 % - De grova stockarna, som utgör ungefär hälften av skörden, går till sågverk där de blir byggmaterial i form av konstruktionsvirke och snickeriprodukter. 

45 % - Den klenare delen av trädet och virke från gallring mals eller kokas ner till massa som sedan blir papper eller kartong.

5 % - Grenar, toppar, bark och sågspån blir förnybar bioenergi. 

Hållbarhet

Certifikat för spårbarhet och miljö

Holmens skogsbruk är certifierat enligt PEFCTM och FSC® (FSC_ID) och allt virke är fullt spårbart.

Läs mer här