Aptering Uppdelning av trädstam. 
Bestånd Träd som växer inom viss areal och karaktäriseras av enhetlighet beträffande ålder och trädslag.
Biotop  Naturligt avgränsat område med en enhetlig miljö.
Bonitet  Markens produktionsförmåga.
Ekosystem  Växt och djursamhälle med tillhörande miljö biologiskt fungerande som en enhet. 
FSC® En certifiering som Holmen är ansluten till. FSC® (FSC-C019863) står för Forest Stewardship Council®.
Fröträd Träd vars fröproduktion får ge upphov till naturlig föryngring. 
Förband  Utplacerade träds, plantors eller markberedningsfläckars avstånd och läge i förhållande till varandra. 
Gallring  Utglesning av skog där man tar tillvara det avverkade virket. 
Gallringsmall  Mall för att visa gallringsbehov och hur mycket man ska ta ut i gallringen.
Grot  Ihopsamlat hyggesavfall (grenar och toppar) som används till bränsle. 
Grundyta  Summan av trädens genomskärningsyta i brösthöjd, mätt i m2/ha.
Hektar  (ha)  En yta innehållande 10 000 m2 
Huvudplanta   Planta som beräknas kvarstå efter röjning.  
Hyggesbränning  Kontrollerad bränning av hygge i återväxtfrämjande syfte. 
Impediment

Mark vars virkesproducerande förmåga är mindre än en m3sk per hektar och år.

Lucka  Mindre yta i bestånd, vilken är kal eller bevuxen med plantskog som är avsevärt yngre än beståndet. 
Markberedning  Bearbetning av skogsmark i avsikt att åstadkomma en gynnsam grobädd för frön eller växtplats för plantor. 
PEFC En certifiering som Holmen är ansluten till. PEFC står för Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes.
Pionjärträd Trädslag som först beskogar ett trädlöst område. Exempelvis björken är ett pionjärträd som sprids snabbt tack vare sin goda förmåga att skjuta skott och sina långt flygande frön.
Planta, Plantskog   Träd som inte nått 1,3 meters höjd. 
Proveniens Individer av samma art förekommande inom eller härstammande från ett angivet område.
Relaskop   Instrument för uppmätning av ett bestånds grundyta
Röjning Utglesning av skog där man lämnar kvar de stammar man kapat av.
Solitär

Ensamt förekommande träd. Kan förekomma som grövre och större träd bland andra yngre träd eller vara av ett annat trädslag.

Skyddszon Remsa som lämnas vid stranden av ett vattendrag där markytan, jordmånen eller markvegetationen inte söndras.
Skärmställning Skärmställning är en avverkningsmetod som används vid naturlig förnyelse av gran.
Slutavverkning  Avverkning av skogsbestånd med undantag för eventuella fröträd. 
Ståndort  Växtplats som resultat av samspelet mellan de naturföreteelser som inverkar på livsverksamheten. 
Återväxt  Föryngring: plant- eller ungskog som ersätter avlägsnad skog. 
Överståndare  Glest förekommande träd som är betydligt äldre än beståndet i övrigt. 
Övre höjd Höjden enligt beståndets höjdkurva för ett träd vars diameter motsvarar aritmetiska medeldiametern för de 100 grövsta träden/hektar. 
 

Mer virke ersätter produkter
med negativ klimatpåverkan

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019