BravikenGran är vårt namn på avverkningsrätter som ska försörja Braviken med gran, såväl sågverk som pappersbruk. Som leverantör av BravikenGran får du ta del av många fördelar.


När du säljer BravikenGran ställs Holmens skogliga kunnande och resurser till ditt förfogande. För oss är BravikenGran högprioriterat och vi vill att du ska märka det.

Du får:

  • Ett mycket konkurrenskraftigt grantimmerpris. Vår prislista är marknadsledande. Närheten till pappersbruket ger oss också möjlighet att betala bra för massavedsdugliga grantimmervrak.

  • Förmånliga betalningsvillkor och möjlighet till dellikvider. Oavsett om avverkningen gjorts eller inte. På nya kontrakt tecknade efter 1 november 2012 utgår dock ingen ränta på likviden.

  • En personlig skoglig rådgivare och kostnadsfri skoglig rådgivning.

  • Behandling mot rotröta när avverkningen sker under känslig tid av året.

  • Prioriterad avsättning i händelse av storm eller liknande.

  • Enkelhet med en kontaktperson som köper samtliga normalt förekommande virkessortiment inklusive aktuella bränslesortiment.

  • Enkel, tydlig och fullständig redovisning av alla intäkter och kostnader på avverkningen.

Vi erbjuder totalentreprenad för återbeskogning. Efter avverkningen ser vi till att du får ny skog, med hjälp av kunnig personal, välkända metoder och gott plantmaterial. Vill du certifiera ditt Skogsbruk kan du göra det under Holmens paraply. Du får en premie för det certifierade virket.

Du kommer dessutom att få fortlöpande information om Holmen och Bravikens Sågverk, förtur till studiebesök och skogliga studieresor samt andra arrangemang för våra leverantörer.

Det är många skogsbestånd som passar för BravikenGran men inte riktigt alla. För att kvalificera sig för BravikenGran ska skogsbeståndet innehålla gran och timmer, ha god tillgänglighet och vara av medelstor till stor storlek.

 

Ökad tillväxttakt på skog inom 40 år
25%

Mer virke ersätter produkter
med negativ klimatpåverkan

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Besöksadress: Strandvägen 1, Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2017