Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på

Du kan välja mellan olika typer av affärsformer när det är dags för dig att sälja skog. Det finns två huvudformer, avverkningsrätt och leveransvirke.


1. Avverkningsrätt

Här hjälper vi dig med både avverkning och transport av virket. Avverkningsrätterna delas i sin tur in i två olika underformer: 

 

  • Avverkningsuppdrag
    Detta är den vanligaste affärsformen vid försäljning av skog. Du får betalt för den verkliga volymen massaved och timmer från avverkningen. Virket mäts in av virkesmätningsföreningen (som är en oberoende virkesmätningsorganisation) som finns vid den mottagande industrin. Du ersätts enligt kontrakterad virkesprislista efter avdrag för de kostnader som uppstått i samband med avverkningen.

  • Pris per sortiment
    Du får betalt för den inmätta volymen per virkessortiment. Du ersätts med ett fast pris per sortiment.

 

2. Leveransvirke

Här säljer du ditt virke "vid bilväg" det vill säga du ordnar själv med avverkning och transport av virket till bilväg. Du får betalt för den inmätta volymen massaved och timmer.

 

 

På kontrakt tecknade efter 1 november 2012 utgår ingen ränta på likviden.

Ökad tillväxttakt på skog inom 40 år
25%

Mer virke ersätter produkter
med negativ klimatpåverkan

Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser