Holmen är en stor markägare och har en möjlighet att utveckla markinnehavet med vindkraftsetableringar på egna områden med goda vindförutsättningar. Vatten- och vindkraften har låga driftskostnader eftersom det inte krävs kostnader i form av bränsleråvaror och produktionen är koldioxidfri. 


Arrendera mark för vindkraft

Marker inom koncernens innehav som är lämpliga för vindkraftsetablering och som Holmen själv inte har ambition att utveckla kan arrenderas, både till vindkraftsparker och till enstaka verk.  

Om du är intresserad av att arrendera mark är du välkommen att kontakta oss.  

Holmen kan arrendera ut mark inom vindområden där koncernen själv inte utvecklar projekt. Om Holmen efter förfrågan finner det lämpligt att upplåta marken, tecknas ett nyttjanderättsavtal under projekteringsfasen. Nyttjanderättsavtalet gäller under ett fåtal år till dess att alla tillstånd har erhållits. Om tillståndsprocessen faller väl ut och det ges möjlighet att etablera vindkraftverk tecknas ett arrendeavtal som gäller under en längre tid. 

Etablering

Holmens marker är certifierade enligt FSC® (FSC-ID) och det innebär att alla vindkraftsetableringar ska följa de riktlinjer som anges av FSC®.

Det innebär att FSC®s krav gäller utöver den lagstadgade processen som genomförs vid vindkraftsetablering i skogsmark. Till exempel innebär det att inga vindkraftverk får uppföras inom marker med höga naturvärden eller inom nyckelbiotoper. Den fullständiga texten för FSC® och vindkraftsetablering kan läsas i dokumentet "Svensk skogsbruksstandard FSC" bilaga 12 på FSCs webbplats.

Projekteringsområden

Inom Holmens markinnehav finns ett antal vindkraftsprojekt som är etablerade. För att se dessa områden och vem som är kontrakterad vindkraftsprojektör gå till sidan Pågående och driftsatta projekt.

Vindområden

De vindområden där Holmen har fått förfrågan och där Holmen anser att det är möjligt att starta ett vindkraftsprojekt redovisas på en karta via länken nedan.

Vi redovisar dessa områden för att skapa en tidig dialog med alla som kan vara berörda av en vindkraftsetablering. Har du synpunkter eller frågor är du välkomna att kontakta oss på sidan Tidig dialog – tyck till

 Vindområden i Västerbottens län

 

 

 


Fastighetschef
Maria Hedqvist Holmen Skog
Mobil: +46 73 077 54 68
Avdelning: Stab fastighet
Hörneborgsvägen 6
891 80 Örnsköldsvik
Sweden

Mer virke ersätter produkter
med negativ klimatpåverkan

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019