Holmen ser de egna skogarna som en strategiskt viktig resurs. Skogstillväxten och uttagen av virke kan öka med cirka 25 procent under de närmaste 40 åren enligt en omfattande utredning.


Behovet av skogsråvara ökar. Alltmer trä används som byggnadsmaterial och  energiråvara. Holmen möter det ökade behovet av skogsråvara genom att öka virkesproduktionen i de egna skogarna. En omfattande utredning som vi gjort i samarbete med Skogforsk, visar att tillväxten kan öka med 25 procent på 40 års sikt.  En mängd olika åtgärder gör detta möjligt. 

 

 • Sätt förädlade skogsplantor

Genom att korsa träd med plusegenskaper får man fram förädlat frö som ger plantor med föräldrarnas goda egenskaper.

 

 • Rensa skogsdikena

Skogsdikena slammar med tiden igen och förlorar sin ursprungliga funktion. Att rensa skogsdiken är ett enkelt och effektivt sätt att höja tillväxten i skogen. Dikena bör ses över vart 30e år.

 

 • Gödsla lämpliga bestånd!

Skogsgödsling ökar trädens blad-/barryta som då fångar mer solljus och tar upp mer koldioxid. Detta leder till ökad trädtillväxt, högre virkesvärde och billigare avverkning per kubikmeter.
Vid val av bestånd att gödsla utgår Holmen från forskning om vilka bestånd som är gödslingsvärda och från Skogsstyrelsens allmänna råd som anger vilka typer av bestånd som bör undantas gödsling. Det innebär bland annat att vi inte gödslar skogar med bra lavbete för renar och lämnar buffertzoner mot sjöar och vattendrag, våtmarker, hänsynsområden, vägar, andras fastigheter och tomter. Samråd med Skogsstyrelsen sker alltid innan gödsling. Gödsling utförs med helikopter eller traktor. I de bestånd vi gödslar räknar vi med en mertillväxt på 13-20 m3sk/ha under effektperioden som varar i ca 10 år.
Holmens mål är att årligen gödsla 7700 ha.

 

 • Behandla stubbar mot rotröta!

Rotröta, framförallt på gran, drabbar skogsbruket i hela Sverige. Skadorna kan förebyggas genom att vinteravverka eller behandla stubbarna med pergamentsvamp under andra årstider.

 

 • Så contorta

Contorta producerar cirka 20-40 % mer än tall. Skillnaden kan vara ännu större där tallen drabbas av älgbete, knäckesjuka och andra skadegörare som contortan är mer motståndskraftig mot.
Föryngring med contorta sker främst genom skogssådd som ger en bra rottillväxt och möjlighet att röja fram raka, finkvistiga träd.
Contortans snabba tillväxt skapar täta skogar vilka kan utgöra problem för renskötseln. Contorta etableras därför inte på marker med bra lavbete och andra för renskötseln särskilt viktiga platser.
Holmens mål är att årligen föryngra contorta på 10 % av arealen (ca 1000 ha).

 

 • Håll älgstammen på rimlig nivå!

Älgskador ackumuleras under 10-20 år. Skadorna gör att trädens kvalitet sätts ned och att tillväxten minskar. Att hålla älgstammen på rimlig nivå bidrar till växtkraftigare skogar.

 

 • Röj tidigt!

Att röja är en bra investering. Även om det är en kostnad idag leder det till ett bättre netto i framtiden. Det visar sig redan i första gallringen men framförallt den dag skogen ska slutavverkas.

 

 • Var noggrann med återväxten!

Genom att förkorta kalmarkstiden (från avverkning till plantering) ökar produktionen med 2,5-5 m3sk/hektar under en omloppstid. Förbättrad markberedning ger bättre resultat genom förbättrad plantöverlevnad. Snytbaggen skadar nyplanterade plantor, men med en snabb etablering och nya typer av skydd, som till exempel vaxbeläggning, minskas skadorna effektivt. Rätt plantor gör att den initiala tillväxten ökar.

 

 • SE-plantor på sikt!

SE-plantor är plantor som förädlas genom somatisk embryogenes. Kommersiella plantor kan vara tillgängliga om tidigast tio år.

 


Mer virke ersätter produkter
med negativ klimatpåverkan

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

 • Logga in
 • Personuppgifter (GDPR)
 • Cookies
 • Sök

© Holmen Group 2019