Holmen ser de egna skogarna som en strategiskt viktig resurs. Skogstillväxten och uttagen av virke kan öka med cirka 25 procent under de närmaste 40 åren enligt en omfattande utredning.


Behovet av skogsråvara ökar. Alltmer trä används som byggnadsmaterial och  energiråvara. Holmen möter det ökade behovet av skogsråvara genom att öka virkesproduktionen i de egna skogarna. En omfattande utredning som vi gjort i samarbete med Skogforsk, visar att tillväxten kan öka med 25 procent på 40 års sikt.  En mängd olika åtgärder gör detta möjligt. 

 

 • Sätt förädlade skogsplantor

Genom att korsa träd med plusegenskaper får man fram förädlat frö som ger plantor med föräldrarnas goda egenskaper. Tillväxteffekt: 3,5% per år

 

 • Rensa skogsdikena

Skogsdikena slammar med tiden igen och förlorar sin ursprungliga funktion. Att rensa skogsdiken är ett enkelt och effektivt sätt att höja tillväxten i skogen. Dikena bör ses över vart 30e år. Tillväxteffekt: 2,5% per år

 

 • Gödsla lämpliga bestånd!

När du gödslar skogen ökar trädens medelstam vilket ger högre virkesvärde och lägre avverkningskostnad. Tillväxtökningen efter skogsgödsling är cirka 13-20 skogskubikmeter/ hektar under tio år. Tillväxteffekt: 2,0% per år

 

 • Behandla stubbar mot rotröta!

Rotröta, framförallt på gran, drabbar skogsbruket i hela Sverige. Skadorna kan förebyggas genom att vinteravverka eller behandla stubbarna med pergamentsvamp under andra årstider. Tillväxteffekt: 2,0% per år

 

 • Sätt mer contorta!

Contortatall får planteras norr om den 60e breddgraden med nuvarande regler. Oavsett bonitet producerar contortatall cirka 20 procent mer än förädlad tall. Jämfört med oförädlad tall är skillnaden cirka 36 procent. Tillväxteffekt: 3,5% per år

 

 • Håll älgstammen på rimlig nivå!

Älgskador ackumuleras under 10-20 år. Skadorna gör att trädens kvalitet sätts ned och att tillväxten minskar. Att hålla älgstammen på rimlig nivå bidrar till växtkraftigare skogar. Tillväxteffekt: 2,5% per år

 

 • Röj tidigt!

Att röja är en bra investering. Även om det är en kostnad idag leder det till ett bättre netto i framtiden. Det visar sig redan i första gallringen men framförallt den dag skogen ska slutavverkas. Tillväxteffekt: 0,5% per år

 

 • Var noggrann med återväxten!

Genom att förkorta kalmarkstiden (från avverkning till plantering) ökar produktionen med 2,5-5 m3sk/hektar under en omloppstid. Förbättrad markberedning ger bättre resultat genom förbättrad plantöverlevnad. Snytbaggen skadar nyplanterade plantor, men med en snabb etablering och nya typer av skydd, som till exempel vaxbeläggning, minskas skadorna effektivt. Rätt plantor gör att den initiala tillväxten ökar. Tillväxteffekt: 5,0% per år

 

 • SE-plantor på sikt!

SE-plantor är plantor som förädlas genom somatisk embryogenes. Kommersiella plantor kan vara tillgängliga om tidigast tio år. Tillväxteffekt: 3,0% per år

 

Ökad tillväxttakt på skog inom 40 år
25%

Mer virke ersätter produkter
med negativ klimatpåverkan

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

 • Logga in
 • Cookies
 • Sök

© Holmen Group 2017