Världen står inför en rad utmaningar kopplade till ett varmare klimat. En del av lösningen är minskade utsläpp, men vi måste även använda förnyelsebara råvaror och öka kolinlagringen från atmosfären. Här har skogen och skogsindustrin en viktig roll.


För att förstå skogens betydelse i klimatarbetet behöver vi titta på skogsbruket och skogsindustrin som helhet. Inom skogsbruket kan vi öka kolinlagringen på tre olika sätt:

 

 • Vi kan fortsätta att binda kol genom att öka virkesförrådet
  Sedan 1923, då Riksskogstaxeringen började, har vi fördubblat den stående virkesvolymen från cirka 1,5 miljarder kubikmeter till drygt tre miljarder. Vi kan öka virkesförrådet i ytterligare cirka femtio år genom att via fotosyntesen binda koldioxid ur luft till ved för att sedan närma oss ett tillstånd av status quo.
 • Vi kan bruka skogen och dess produkter
  Genom att bruka skogsråvaror och göra användbara produkter kan vi öka kolinlagring och minska utsläpp av fossil energi i stor skala. När produkterna, ofta efter en betydande tidsrymd, är uttjänta kan de användas till energiproduktion. Den i veden bundna koldioxiden återgår då till luften utan att ny koldioxid tillförs, vilket sker vid förbränning av fossila energikällor.
 • Vi kan ersätta material som kräver fossil energi
  Skogsprodukter kan ersätta andra material som kräver tillskott av fossil energi i sin tillverkning, till exempel plast, metall och cement. 

 

Aktivt och långsiktigt skogsbruk är klimatsmart

Genom att bruka skogen aktivt och använda skogsråvara till att ersätta fossil energi och energikrävande byggmaterial som betong och aluminium, gör skogen störst klimatnytta på lång sikt. För varje skördad skogskubikmeter minskar utsläppen till atmosfären med 470 kg koldioxid.

Men skogen har kapacitet att göra ännu större klimatnytta. Det som avgör är hur mycket vi kan öka tillväxten, och därmed tillgången på skogsråvara, samt hur vi prioriterar att använda den. Om vi i framtiden fortsätter använda skogen i Sverige som vi gör i dag, kommer vi varje år att undvika utsläpp av koldioxid i storleksordningen 60 miljoner ton. Det är lika mycket som landet för närvarande varje år rapporterar att vi släpper ut.

Med ett skogsbruk som inriktas mot ökad odling av skogsråvara kan denna klimatnytta öka ytterligare. Om vi låter skogsråvaror ersätta fossila, minskas dessutom spridningen av giftiga ämnen i atmosfären.

 

Sverige producerar cirka tio procent av världens skogsprodukter

Sverige har cirka en procent av världens skogsareal, men genom en långsiktig skogsskötsel och skogshushållning har vi uppnått cirka två procent av planetens stående skogsvolym. Sverige producerar cirka tio procent av världens skogsprodukter. Den största andelen, nästan 80 procent, av den klimatnytta svenskt skogsbruk bidrar med exporteras utomlands.

Sedan 1954 – då Riksskogstaxeringen började mäta stubbar, som är ett indirekt mått på hur mycket som skördats – har vi tagit ut cirka tre miljarder kubikmeter ved i Sverige. Det är ungefär lika mycket som den stående volymen i dag. Siffrornas storlek är svindlande. Omräknat skulle det räcka till trähus för hela den tyska, danska och svenska befolkningen och samtidigt ge energi för uppvärmning av sex miljoner villor under 60 år samt 100 böcker till varje världsmedborgare.

 

Läs mer om Holmens skogsskötsel och syn på klimatet i boken Konsten att odla skog (pdf)


Mer virke ersätter produkter
med negativ klimatpåverkan

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

 • Logga in
 • Personuppgifter (GDPR)
 • Cookies
 • Sök

© Holmen Group 2019