Att bruka skogen och använda de produkter den ger utgör viktiga pusselbitar i arbetet med att komma till rätta med jordens allt varmare klimat.


Skogen ger råvaror och bioenergi som till skillnad från dem som baseras på olja inte tillför atmosfären nya mängder växthusgaser. Därför vänds samhällets blickar allt mer mot skogen som en av lösningarna på klimatproblemet.

Träden fångar koldioxid

Den samlade volymen virke i de träd som växer i Holmens skogar ökar. En betydande del av tillväxten sker i unga skogar som ännu inte är mogna att avverka. Starkt bidragande till den ökande tillväxten är det sätt som Holmen under lång tid skött sina skogar på. Idag skördar Holmen cirka 85 procent av den årliga tillväxten. Träden i skogen fångar upp koldioxid och lagrar den som kol i sin biomassa. Ju bättre träden växer, desto mer koldioxid tar de upp. Det samlade virkesförrådet ökar stadigt. Mer virke, det vill säga ökad biomassa, skapar också möjlighet att tillverka produkter som kan ersätta sådana som påverkar klimatet negativt. Mängden bioenergi som kan ersätta fossilbaserade energislag ökar också.

Klimatsmart att använda träprodukter

Skogen och skogsprodukterna kan ses som "kolsänkor" men det är en sanning med modifikation. Det kol som lagras i levande skog och i produkter som trä, papper och kartong kommer förr eller senare att åter frigöras som koldioxid. Kolsänkor kan man däremot tala om när man varaktigt ökar samhällets användning av träbaserade produkter. Skillnaden mellan dagens nivåer och de nya utgör då en kolsänka eftersom mer koldioxid hela tiden binds i levande träd eller träprodukter. Skogens viktigaste roll för klimatet är då trä används som ersättning – substitut till material och energislag som påverkar klimatet negativt. Effekten är dubbel. Utsläppen av växthusgaser från tillverkning och användning av klimatskadliga material och energislag undviks. Använda skogsprodukter är utmärkta biobränslen som ersätter fossila bränslen.

Koldioxid som koldioxid?

Koldioxid är koldioxid – men det finns ändå stor anledning att göra skillnad på var den kommer ifrån:

  • Den biogena koldioxid som frigörs då biobränsle och träbaserade produkter bränns motsvarar den mängd som skulle ha frigjorts om träden istället lämnats att förmultna i skogen. Den biogena koldioxiden ingår redan i kolets kretslopp i atmosfären och bidrar inte till växthuseffekten. 

  • Den fossila koldioxid som frigörs då olja och kol bränns tillför atmosfären nya mängder koldioxid. Både olja och kol har ju legat lagrad i jordskorpan i miljoner år. Det är den fossila koldioxiden som utgör orsaken till klimatproblemet. Holmens verksamhet innebär att en svart kolatom kan bytas ut mot en grön. 

 


Mer virke ersätter produkter
med negativ klimatpåverkan

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019