Holmen arbetar kontinuerligt med att förbättra miljöarbetet och minska negativ miljöpåverkan. Miljömålen är en viktig del i detta arbete.


Våra miljömål definieras, uppdateras och följs upp regelbundet. Uppnås inte målen vidtar vi nödvändiga åtgärder.
 

Holmen Skogs pågående målarbete

Mål: Minskade fossila koldioxidutsläpp vid drivning och transport av virke

Minskade koldioxidutsläpp fortsätter att vara ett av våra viktiga miljömål men vi höjer våra ambitioner och utökar målet till att gälla även virkestransporter. Förbrukningen av fossil koldioxid från Holmen Skogs drivning och virkestransporter ska minska med 20 procent till år 2020 jämfört med år 2014.

Hur då?

 • Minska bränsleförbrukningen i skogsmaskiner genom effektivare och mer miljövänliga motorer
 • Minska bränsleförbrukningen per transporterad mängd genom att lasta mer virke på varje timmerbil inom ramarna för gällande lagstiftning
 • Högre grad av inblandning av förnyelsebara drivmedel i avverkningsmaskiner och virkesbilar
 • Planera virkestransporterna smartare så att våra kunders behov tillgodoses men till minsta möjliga transportarbete

Hur följs det upp?

 • Drivning: förbrukningen av fossilt bränsle följs upp genom att räkna om mängden koldioxid (kilo/liter) för varje avverkad kubikmeter
 • Transporter: förbrukningen av fossilt bränsle följs upp genom att räkna om mängden koldioxid (kilo/liter) för varje transporterad kubikmeter


Mål: Planera för och genomföra naturvårdande skötsel i Holmens egen skog där de högsta naturvärdena finns

Holmen vill förbättra miljönyttan i redan avsatta skogar genom riktade skötselåtgärder i lämpliga områden. Holmen ska fram till 2020 ha målklassat hälften av de arealer som är avsatta för utveckling av naturvärdena. Målklassningen innebär att vi ska bestämma vilka av de avsatta skogarna som ska lämnas för fri utveckling och vilka som ska åtgärdas med naturvårdande skötsel. Målet med skötseln är att bibehålla, förstärka eller nyskapa naturvärden.

Hur då?

 • Fram till 2020 ska hälften av den avsatta ha arealen inventeras och målklassats, resultaten från inventeringen dokumenteras
 • Fram till 2020 ska naturvårdande skötsel ha utförts på minst 30 skogsområden per distrikt

Hur följs det upp?

 • Hur stor arealen av den avsatta skogen som målklassats
 • Hur många av de skogsområden som kräver insatser som åtgärdats


Mål: Inga allvarliga körskador

Körskador i samband med avverkning kan medföra erosion och slamföring till vattendrag, näringsläckage och oönskad frigörelse av tungmetaller, t.ex. kvicksilver.  Holmen strävar efter att helt undvika allvarliga körskador vid alla skogsbruksåtgärder oavsett om det är på vår egen mark eller på uppdrag hos andra markägare. Vi arbetar efter den branschgemensamma miljöpolicyn om körskador på skogsmark.

En allvarlig körskada är något av följande:

 • Körskador  i och i direkt anslutning till  vattendrag och sjöar
 • Körskador som leder till ökad slamtransport till sjöar och vattendrag
 • Körskador som orsakar försumpning eller översvämning i anslutning till vattendrag på grund av dämning
 • Körskador1på torvmark nära2 vattendrag och sjöar
 • Körskador som påverkar naturvärden i lämnad hänsyn exempelvis hänsynsytor och detaljhänsyn
 • Körskador som försämrar framkomlighet på frekvent använda stigar och leder
 • Körskador som försämrar upplevelsevärdet i frekvent använda friluftsområden
 • Körskador på fornlämningar och andra värdefulla kulturlämningar

Hur då?

 • Genom att planera bättre så att vi inte kör så mycket i områden där det finns risk för körskador bland annat med hjälp av laserdata och vattenkartor
 • Genom att använda metodiken ”Spårlös drivning”
  • bygga enkla broar över vattendrag
  • risa ordentligt

Hur följs det upp?

 • Genom att utföra uppföljningar av allvarliga körskador
 • Genom att årligen utvärdera vilka tekniska hjälpmedel som använts och i vilken omfattning. Som tekniska hjälpmedel räknas broar, maskinband, maskinval m.m.


Mål: Minska plantskolornas användning av fossil diesel och eldningsolja

Plantskolorna har som mål att från år 2012 till år 2020 minska förbrukningen av fossila bränslena jämfört med medelvärdet av förbrukningen åren 2011-2013. Följande minskning ska göras:

 • Fossil eldningsolja: 20 procent mindre per producerad planta
 • Fossil diesel: 10 procent mindre per producerad planta

Hur då?

 • Genom att se till att maskiner och tillhörande delar som används på plantskolorna är rätt inställda och får regelbunden service
 • Genom att använda och/ eller blanda in mer förnyelsebara bränslen vid eldning
 • Minska förbrukningen av eldningsolja genom att förbättra användningen av växthusen
 • Minska diselförbrukningen genom att planera och effektivisera körning och användning av maskinerna inom plantskolan

Hur följs det upp?

 • Genom att mäta bränsleförbrukningen av eldningsolja respektive diesel i liter per producerad planta

 

1 Körskador definieras som körspår som är mer än 10 meter långa och i medeltal minst 3 dm djupa.

2 "I direkt anslutning till” och ”nära” definieras som området med en radie om 15 meter från vattendrag och sjöar


Mer virke ersätter produkter
med negativ klimatpåverkan

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

 • Logga in
 • Personuppgifter (GDPR)
 • Cookies
 • Sök

© Holmen Group 2019