Vi gör flera åtgärder för att förstärka viktiga miljö- och naturvärden som kompensation för att vi på vissa marker planterar det främmande trädslaget contortatall.


Extra satsning på naturvärden i områden med stor andel contortatall

Som kompensation för den areal, som föryngras med contortatall, arbetar Holmen Skog med att förstärka naturvården inom de fyra nordliga distrikten där contortatall används. Inom de utvalda områdena gör vi en extra satsning på skötsel av naturvärden i syfte att förstärka och utveckla befintliga naturvärden, samt öka variation och mångfald. Skötsel av naturvärden kopplade till tall prioriteras.

De extra åtgärderna ska stå i relation till arealen nyanlagd contortatall på Holmen Skogs marker. Mätt över en treårsperiod ska kompensationsåtgärderna motsvara 10 procent av den nyanlagda arealen contortatall. 
 

Hänsyn vid skörd inför nyanläggning av contortatall

För att öka variationen och biologisk mångfald i blivande bestånd med contortatall visas extra hänsyn vid föryngringsavverkningen.

Vid planering av framtida contortabestånd ser vi till att lämna kvar mer träd och trädgrupper av inhemska trädslag jämfört med när beståndet anläggs med inhemska trädslag.

(Referens FSC® FM 6.9.5 och 6.9.6)


Mer virke ersätter produkter
med negativ klimatpåverkan

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019