Kompensationsåtgärder för användning av Contorta
FSC 6.9.5 och 6.9.6


Extra satsning på skötsel av naturvärden i områden med stor andel contortatall

Som kompensation för den areal, som föryngras med contortatall, kommer Holmen Skog att arbeta med att förstärka naturvården inom fyra specifika områden med stor andel contortatall.
Inom de fyra områdena ska en extra satsning på skötsel av naturvärden göras. De extra åtgärderna ska stå i relation till arealen nyanlagd contortatall på Holmen Skogs marker. Mätt över en treårsperiod ska kompensationsåtgärderna motsvara 10 % av den nyanlagda arealen contortatall. 
Skötseln av naturvärden syftar till att förstärka och utveckla befintliga naturvärden samt öka variation och diversitet i de utvalda områdena. Skötsel av tallnaturvärden ska prioriteras.

 
 

Hänsyn vid avverkning inför nyanläggning av bestånd med contortatall

 

För att öka variationen och biologisk mångfald i blivande bestånd med contortatall visas extra hänsyn vid föryngringsavverkningen.
Vid planering av hänsynen ska tas i beaktande att det i det framtida contortabeståndet ska finnas inslag av inhemska träd (naturvärdesträd och framtidsträd) samt grupper av inhemska träd i högre utsträckning än när beståndet anläggs med inhemska trädslag.

 

 

 

 

Ökad tillväxttakt på skog inom 40 år
25%

Mer virke ersätter produkter
med negativ klimatpåverkan

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Besöksadress: Strandvägen 1, Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2017