Holmens hänsynsplaner beskriver ingående företagets skogar och dess naturvärden. De innehåller riktlinjer för hur naturvårdsavsättningar ska planeras och hur skogarna ska skötas på lång sikt för att befintliga naturvärden ska bevaras och nya ska skapas.


Naturvårdsavsättningar och naturvårdsinriktad skötsel i Holmens skogar grundar sig på lokala hänsynsplaner med fakta om skogen. Tillsammans omfattar de lokala hänsynsplanerna hela Holmens skogsinnehav.

Hänsynsplanerna är levande dokument. Skogar förändras, ny kunskap tillkommer och inventeringsunderlagen förbättras. Det gör att planerna fortlöpande behöver uppdateras.

Huvudsyften med hänsynsplaner

  • Ge ett landskapsperspektiv för natur- och kulturmiljövård
  • Ge underlag för avverkningsberäkningar
  • Fungera som hjälpmedel vid intern och extern information

Om du är intresserad av våra hänsynsplaner, eller vill veta mer om dem, hittar du kontaktuppgifter i högerkolumnen.

 

Skogsskötselchef
Olov Norgren Holmen Skog
Mobil: +46 70 326 45 43
Fax: +46 660 759 86
Avdelning: Sektion odla skog
Hörneborgsvägen 6
891 80 Örnsköldsvik
Sweden

Mer virke ersätter produkter
med negativ klimatpåverkan

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019