Holmen strävar efter att ha en så god bild som möjligt av virkets ursprung.


Vi  ställer följande krav i arbetet med virkesköp 

 

Vi strävar efter att ha en så god bild som möjligt av virkets ursprung. I tveksamma fall söker vi klarhet genom myndighetskontakter.

 

Holmen köper virke från Natura 2000-områden endast då säljaren kan visa upp giltig avverkningsanmälan och nödvändiga tillstånd.

 

I avverkningsuppdrag i Sverige tillämpas Holmens riktlinjer för uthålligt skogsbruk om inte annat avtalats. Den lägsta nivån på naturhänsyn är skogsvårdslagens krav.

 

Holmen köper inte virke från skogar som

 • Är nyckelbiotoper i Sverige enligt Skogsstyrelsens definition och metodik.
 • Kommer från skogar som är skyddade av naturvårdsskäl.
 • Är urskogar, det vill säga utpräglat olikåldriga och skiktade naturskogar med riklig förekomst av gamla, grova träd och rikligt med död ved i olika nedbrytningsstadier.
 • Avverkats olagligt.
 • Härstammar från genetiskt modifierade träd.
 • Kommer från områden där traditionell sedvanerätt och medborgerliga rättigheter aktivt hindras.
 • Kommer från skogsområden med höga bevarandevärden (High Conservation Value Forests).
 • Kommer från naturliga skogar som omvandlats till plantager eller annan markanvändning.

Undantag från punkterna ovan kan göras för virke som kommer från biotopsvårdande skörd i enlighet med lokala skogsmyndighetens beslut.


Mer virke ersätter produkter
med negativ klimatpåverkan

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

 • Logga in
 • Personuppgifter (GDPR)
 • Cookies
 • Sök

© Holmen Group 2019