Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på

Genom webbutbildningen ”Skog och klövvilt” kan du enkelt öka dina kunskaper om god skötsel av vår älgstam och övrigt klövvilt.

 

Ett stort betestryck i förhållande till fodermängden medför på många områden i landet stora skador på tallungskogar. Dessutom innebär det negativa effekter på den biologiska mångfalden genom att lövträdslag som rönn, asp och sälg inte växa sig stora.

 

De skador som uppstår av ett alltför stort vilttryck leder till problem som försämrad virkeskvalitet och sämre tillväxt i skogen. Holmens långsiktiga mål är att arbeta för en högkvalitativ älgstam med hög reproduktion i balans med fodermängden.

 

Utbildningen är gemensamt framtagen av Holmen Skog, SCA Skog, Stora Enso Skog och Sveaskog.

 

http://www.skogochklovvilt.se/

 

Ökad tillväxttakt på skog inom 40 år
25%

Mer virke ersätter produkter
med negativ klimatpåverkan

Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser