Genom webbutbildningen ”Skog och klövvilt” kan du enkelt öka dina kunskaper om god skötsel av vår älgstam och övrigt klövvilt. Utbildningen är gemensamt framtagen av flera skogsföretag och skogsägarföreningar.


Ett stort betestryck i förhållande till fodermängden medför på många områden i landet stora skador på tallungskogar. Dessutom innebär det negativa effekter på den biologiska mångfalden genom att lövträdslag som rönn, asp och sälg inte växa sig stora.

De skador som uppstår av ett alltför stort vilttryck leder till problem som försämrad virkeskvalitet och sämre tillväxt i skogen. Holmens långsiktiga mål är att arbeta för en högkvalitativ älgstam med hög reproduktion i balans med fodermängden.

Alla Holmens jaktledare ska ha genomgått utbildningen.

http://www.skogochklovvilt.se/


Mer virke ersätter produkter
med negativ klimatpåverkan

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019