Genom webbutbildningen ”Skog och klövvilt” kan du enkelt öka dina kunskaper om god skötsel av vår älgstam och övrigt klövvilt.

 

Ett stort betestryck i förhållande till fodermängden medför på många områden i landet stora skador på tallungskogar. Dessutom innebär det negativa effekter på den biologiska mångfalden genom att lövträdslag som rönn, asp och sälg inte växa sig stora.

 

De skador som uppstår av ett alltför stort vilttryck leder till problem som försämrad virkeskvalitet och sämre tillväxt i skogen. Holmens långsiktiga mål är att arbeta för en högkvalitativ älgstam med hög reproduktion i balans med fodermängden.

 

Utbildningen är gemensamt framtagen av Holmen Skog, SCA Skog, Stora Enso Skog och Sveaskog.

 

http://www.skogochklovvilt.se/

 

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Besöksadress: Strandvägen 1, Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2016