Viltstammar i balans med vad naturen och den växande skogen tål är huvudmålet för jakten på Holmens marker.


För att nå målet med viltstammar i balans med vad naturen och den växande skogen  tål  krävs kunniga och ansvarskännande jägare och väl sammansvetsade jaktlag. Att vara jägare är inte bara att skörda av det vilt naturen producerar. Att vara jägare är att följa viltet och naturen även under icke jaktsäsong. Därför uppmuntrar vi till en aktiv vilt- och faunavård bland dem som jagar på våra marker för att öka  kompetensen hos jägarna.

Vi strävar efter att skapa ett varierat, mosaikartat landskap som ger livsrum åt de arter som hör skogslandskapet till. För det intresserade jaktlaget finns flera uppgifter som ytterligare kan förbättra förutsättningarna för många arter - och minska skadorna på ungskogarna. Till exempel kan man få tillgång till marker som undantagits från skogsproduktion. Det kan röra sig om inägomarker lämpliga som viltåkrar eller bergimpediment, sjöstränder, moss- och kärrmarker och kraftledningsgator, där man kan förbättra fodertillgången och skapa trivselområden för viltet. De som jakten upplåtits till svarar för, och bekostar kortsiktiga viltvårdsåtgärder.

Som jägare i Holmen Skog är du välkommen att diskutera vilt- och faunavårdsfrågor med den skogsregion som har ansvaret för området.

 


Mer virke ersätter produkter
med negativ klimatpåverkan

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019