Följande villkor gäller för personligt tillstånd för småviltsjakt utan ensamrätt inom tilldelat område:


 1. Upplåtelsen gäller tiden 1 juli - 30 juni. Tillståndet kan inte överlåtas. Upplåtelsen förlängs automatiskt med ett år i taget om uppsägning av endera parten inte skett senast sex månader före avtalstidens utgång.
 2. I småviltsjakt ingår inte följande arter: älg, björn och kron- och dovvilt. I övrigt enligt gällande jakttidtabell och beslut av berörda myndigheter.
 3. Holmen har rätt att säga upp avtalet i förtid om nyttjanderättshavaren bryter mot villkoren. 
 4. Nyttjanderättshavaren får inte vidta åtgärder eller agera i frågor rörande jakten i förhållande till myndigheter, organisationer eller andra tredje parter där upplåtarens intressen som markägare kan påverkas.
 5. När småviltsjakt ska bedrivas samtidigt med högviltjakt ska dessförinnan samråd ske med jaktledaren för området.
 6. Nyttjanderättshavaren får inte genomföra utsättning av vilt eller lämna tillstånd för detta.
 7. Nyttjanderättshavaren ska följa och ställa upp på Holmens mål enligt foldern ”Jaga med Holmen”. Nyttjanderättshavare som är jaktledare ska inom ramen för sitt uppdrag aktivt verka för Holmens mål och riktlinjer enligt foldern ”Jaga med Holmen”. Nyttjanderättshavaren ska uppträda på ett respektfullt och trevligt sätt mot alla som vistas på Holmens marker.
 8. Passröjning samt uppsättande och användande av jakttorn sker på egen risk. Bortröjning av sly och grenar för att förbättra sikten får ej utföras så att växtlig skog skadas.
 9. Vid anläggning av viltåkrar, utfodring eller sådant som påverkar skogstillståndet ska samråd ske med Holmen.
 10. Nyttjanderättshavaren är skyldig att tåla den inskränkning i jakten som kan föranledas av avverkningar, transporter eller annat nyttjande av marken.
 11. Holmens skogsbilvägar får användas på egen risk.
 12. Användande av terrängfordon ska ske enligt terrängkörningslagen.

 

 


Mer virke ersätter produkter
med negativ klimatpåverkan

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

 • Logga in
 • Personuppgifter (GDPR)
 • Cookies
 • Sök

© Holmen Group 2019