Följande villkor gäller för personligt elvamånaders tillstånd för högviltjakt utan ensamrätt inom tilldelat område.


 1. Upplåtelsen gäller tiden 1 augusti - 30 juni. Tillståndet kan inte överlåtas. Tillståndet upphör automatiskt utan uppsägning. 
 2. I högviltsjakt ingår följande arter: älg, björn, kron- och dovvilt.
 3. Holmen har rätt att säga upp avtalet i förtid om nyttjanderättshavaren bryter mot villkoren. Avtalet upphör då att gälla med omedelbar verkan efter uppsägning.
 4. Nyttjanderättshavaren får inte ansluta eller registrera det upplåtna området till viltvårds- eller älgskötselområde, myndighet eller annan organisation utan Holmens skriftliga medgivande eller på annat sätt vidta åtgärder eller agera i frågor rörande jakten i förhållande till myndigheter, organisationer eller andra tredje parter där Upplåtarens intressen som markägare kan påverkas.
 5. Nyttjanderättshavaren får inte genomföra utsättning av vilt eller lämna tillstånd för detta.
 6. Holmen beslutar om tillsättning av jägare och jaktledare.
 7. Nyttjanderättshavaren ska följa och ställa upp på Holmens mål enligt foldern ”Jaga med Holmen”. Nyttjanderättshavare som är jaktledare ska inom ramen för sitt uppdrag aktivt verka för Holmens mål och riktlinjer enligt foldern ”Jaga med Holmen”.
 8. Nyttjanderättshavaren äger inte rätt att medverka till beslut om regler inom jaktlaget som hindrar måluppfyllnad eller begränsar jaktutövningen för enskild nyttjanderättshavare. Dialog med Holmen ska i förekommande fall ske och Holmen beslutar om eventuella avsteg.
 9. Jakten ska bedrivas så att avskjutningsmålen uppnås.
 10. Nyttjanderättshavaren ska i samverkan med övriga i jaktlaget utföra inventeringar och annan datainsamling enligt Holmens anvisningar.
 11. Nyttjanderättshavaren ska verka för att jaktlaget möjliggör för jägare med särskilt intresse för småviltjakt att jaga under älgjaktstiden. 
 12. Nyttjanderättshavaren ska uppträda på ett respektfullt och trevligt sätt mot alla som vistas på Holmens marker.
 13. Passröjning samt uppsättande och användande av jakttorn sker på egen risk. Bortröjning av sly och grenar för att förbättra sikten får ej utföras så att växtlig skog skadas.
 14. Vid anläggning av viltåkrar, utfodring eller sådant som påverkar skogstillståndet ska samråd ske med Holmen.
 15. Nyttjanderättshavaren är skyldig att tåla den inskränkning i jakten som kan föranledas av avverkningar, transporter eller annat nyttjande av marken.
 16. Holmens skogsbilvägar får användas på egen risk.
 17. Användande av terrängfordon ska ske enligt terrängkörningslagen.

Mer virke ersätter produkter
med negativ klimatpåverkan

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

 • Logga in
 • Personuppgifter
 • Cookies
 • Sök

© Holmen Group 2018