Det är viktigt att jakten inom Holmen sker inom ramen för gällande lagstiftning.


Nordiska jaktregler

 1. Var aktsam om viltet och naturen.
 2. Fäll inte mer vilt än viltstammarna tål.
 3. Jaga så att viltet inte utsätts för onödigt lidande.
 4. Ta på rätt sätt hand om det fällda viltet.
 5. Gör din del av viltvårdsarbetet.
 6. Var noga med säkerheten under jakten.
 7. Förbättra och upprätthåll dina kunskaper och färdigheter om vilt och jakt.
 8. Visa hänsyn till markägare och allmänhet.
 9. Var en god jaktkamrat och skapa ett gott förhållande till jaktgrannarna.
 10. Arbeta för att öka allmänhetens förståelse för viltet och jakten.

 

För egen och jaktkamraternas säkerhet ska:

 • Jaktledare alltid vara utsedd där jakten bedrivs i jaktlag.
 • Vapen vara i bästa skick och ammunitionen vara den rätta.
 • Skjutskickligheten vara tränad och befäst.
 • Den som jagar högvilt med jakttillstånd skall varje år avlägga prov med det egna älgvapnet. Samtliga fyra skott i en skjutserie på 80 meters avstånd skall sitta inom träffområdet på en stillastående älgfigur.

 

Holmen ställer särskilda krav på:

 • Att viltstammarna inte tillåts växa så att oacceptabla skador uppstår på den växande skogen (se nedan).
 • Att jägare med särskilt intresse för småviltjakt kan jaga också under älgjaktstiden.
 • Att tränade och väl fungerande eftersökshundar alltid finns till hands vid jakt.

 

Viltskador på tallungskog mäts idag främst som tekniska stamskador, det vill säga toppskottsbete, stambrott eller barkgnag. För att ett tillräckligt antal oskadade träd skall finnas kvar när beståndet inte längre kan betas av vilt krävs att de årliga skadorna begränsas.

 

Holmen Skogs mål är att andelen huvudstammar av tall med färsk toppskottsbetning, stambrott eller barkgnag orsakade av älg årligen inte skall överstiga 2 procent inom merparten av tallungskogarna.

 

Holmen Skog är certifierat enligt den internationella miljöstandarden FSC®. Denna standard kräver bland annat att stammarna av klövvilt skall hållas på sådana nivåer att skadorna på växande skog begränsas och att rönn, sälg och asp kan utvecklas till vuxna träd.

 

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Besöksadress: Strandvägen 1, Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 • Logga in
 • Cookies
 • Sök

© Holmen Group 2016