Jakten i Holmen Skog är en del av markens avkastning och av skogarnas skötsel. Viltstammar i balans med vad naturen och den växande skogen tål, är huvudmålet för jakten på Holmens marker.


På Holmen Skogs marker ska jakten bedrivas av välutbildade jägare med gott omdöme som samverkar med jaktgrannar och övriga nyttjare av markerna.

Vi strävar efter en långsiktig samverkan med jägarna för att förvalta och behålla sunda viltstammar med rätt populationsnivå. Förutom att vara en källa till rekreation så har jakten, främst på älg och annat klövvilt, även en reglerande funktion. Klövviltstammarnas storlek ska anpassas till betestillgången så att allvarliga skador på skog och jordbruksmark undviks.

Av dig som jagar på våra marker kräver vi därför att du gör dig förtrogen med de regler som gäller för jakten inom Holmen Skog. Vi kräver att du följer de bestämmelser om avskjutning som du fortlöpande kommer att få.

Att vara jägare är inte bara att skörda av det vilt naturen producerar. Att vara jägare är att följa viltet och naturen även under icke jaktsäsong. Därför uppmuntrar vi till en aktiv vilt- och faunavård bland dem som jagar på våra marker för att öka både kompetensen hos enskilda jägare och sammanhållningen inom jaktlagen.

Som jägare i Holmen Skog är du välkommen att diskutera vilt- och faunavårdsfrågor med den skogsregion som har ansvaret för området.

 


Mer virke ersätter produkter
med negativ klimatpåverkan

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019