Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på

Den 1 januari 2012 togs en ny älgförvaltning i drift. Syftet med den nya älgförvaltningen är att skapa en älgstam av hög kvalitet som är i balans med betesresurser och som tar hänsyn till viktiga allmänna intressen såsom rovdjursförekomst, trafiksäkerhet, jordbruk, skador på skog samt inverkan på den biologiska mångfalden.


Detta ska ske i samverkan mellan myndigheter, organisationer, markägare och jägare som tillsammans ska skapa en uthållig älgförvaltning. Förvaltningen ska vara adaptiv, vilket innebär att den ska anpassas till nya eller förändrade förhållanden.

 

Länen delas in i älgförvaltningsområden

Varje län delas in i ett antal älgförvaltningsområden för samordning av älgjakten. Varje älgförvaltningsområde leds av en älgförvaltningsgrupp bestående av tre jägarrepresentanter och tre markägarrepresentanter, där en markägarrepresentant även är ordförande. Huvuduppgiften är att ta fram en älgförvaltningsplan, ordna inventeringar, samt att sätta mål och följa upp dem.

De nya älgförvaltningsområdena ska omfatta en i huvudsak avgränsad älgstam och vara i storleksordningen från 50 000 hektar. Var gränserna går för olika områden beror på hur älgen rör sig i landskapet och vilka naturliga hinder, till exempel vattendrag och vägar, som finns. Det är älgförvaltningsgruppen som förvaltar och utvecklar området. Älgförvaltningsområdena kan vara länsöverskridande.

 

Jakten struktureras
Inom älgförvaltningsområden bedrivs jakten företrädelsevis inom älgskötselområden med en avskjutning om minst tio älgar per år. Jakt kan även bedrivas inom licensområden med minst en årskalv årligen. Den som inte har ett tillräckligt stort område att registrera som licensområde eller inte är med i ett älgskötselområde får jaga älgkalv under maximalt fem dagar på oregistrerad mark.

 

Stadgemall för älgskötselområde

Det finns ett stort intresse för att nybilda eller ombilda älgskötselområden. För att underlätta hanteringen av älgskötselområden har därför Holmen tillsammans med Skogsindustrierna, Sveaskog, Bergvik Skog, LRF och Skogsägarrörelsen tagit fram en stadgemall som vi rekommenderar att använda vid bildande av älgskötselområde (ÄSO).

Ökad tillväxttakt på skog inom 40 år
25%

Mer virke ersätter produkter
med negativ klimatpåverkan

Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser