Syftet med älgförvaltningen i Sverige är att skapa en älgstam av hög kvalitet som är i balans med betesresurser och som tar hänsyn till viktiga allmänna intressen såsom rovdjursförekomst, trafiksäkerhet, jordbruk, skador på skog samt inverkan på den biologiska mångfalden.


Detta ska ske i samverkan mellan myndigheter, organisationer, markägare och jägare som tillsammans ska skapa en uthållig älgförvaltning. Förvaltningen ska vara adaptiv, vilket innebär att den ska anpassas till nya eller förändrade förhållanden.

Länen är indelade i älgförvaltningsområden

Varje län delas in i ett antal älgförvaltningsområden för samordning av älgjakten. Varje älgförvaltningsområde leds av en älgförvaltningsgrupp bestående av tre jägarrepresentanter och tre markägarrepresentanter, där en markägarrepresentant även är ordförande. Huvuduppgiften är att ta fram en älgförvaltningsplan, ordna inventeringar, samt att sätta mål och följa upp dem.

Älgförvaltningsområdena ska omfatta en i huvudsak avgränsad älgstam och vara i storleksordningen från 50 000 till en miljon hektar. Var gränserna går för olika områden beror på hur älgen rör sig i landskapet och vilka naturliga hinder, till exempel vattendrag och vägar, som finns. Det är älgförvaltningsgruppen som förvaltar och utvecklar området. Älgförvaltningsområdena kan vara länsöverskridande.

Jakten struktureras

Inom älgförvaltningsområden bedrivs jakten företrädelsevis inom älgskötselområden med en avskjutning om minst tio älgar per år. Jakt kan även bedrivas inom licensområden med minst en årskalv årligen. Den som inte har ett tillräckligt stort område att registrera som licensområde eller inte är med i ett älgskötselområde får jaga älgkalv under maximalt fem dagar på oregistrerad mark.

Stadgemall för älgskötselområde

Det finns ett stort intresse för att nybilda eller ombilda älgskötselområden. För att underlätta hanteringen av älgskötselområden har därför Holmen tillsammans med Skogsindustrierna, Sveaskog, Bergvik Skog, LRF och Skogsägarrörelsen tagit fram en stadgemall som vi rekommenderar att använda vid bildande av älgskötselområde (ÄSO).


Mer virke ersätter produkter
med negativ klimatpåverkan

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019