Jakt är närmast att betrakta som en folkrörelse i Sverige. Sammanlagt finns det inte mindre än 260 000 jägare i landet.


På Holmens marker finns cirka 5 500 jägare registrerade. Holmen välkomnar jägare på sina marker och stöttar på olika sätt jaktintresset lokalt. Till exempel genomförs speciella jaktarrangemang för ungdomar och kvinnor. Intresset har varit stort och resulterat i att antalet registrerade jägare på bolagets marker ökat.

Mål för skog och klövvilt

Älgförvaltningen strävar efter balans mellan klövviltstammar och fodertillgång. Svenskt skogsbruk, familjeskogsbruket och skogsbolagen, har tillsammans formulerat mål som bedöms nödvändiga för att uppfylla dessa intentioner.

Huvudmål:
Klövviltstammarna ska vara i balans med fodertillgången.

  • Det ska vara möjligt att i hela Sverige föryngra skogsmarken med lämpligt trädslag.
  • Minst 7 av 10 föryngrade tallstammar ska vid 5 m höjd vara oskadade.
  • Rönn, asp, sälg och ek ska kunna bli trädbildande i hela Sverige där de är naturligt förekommande.

 


Mer virke ersätter produkter
med negativ klimatpåverkan

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019