Redan 1784 fick byarna Villvattnet och Risåträsk tillstånd att gräva ut Stavträsket för att öka produktionen av kreatursfoder, i första hand fräken. Hundra år senare delade åtta hemmansägare på det begärliga fodret från Stavträsket.

 

På 1890-talet bildades ett bolag för att göra en grundligare utdikning av Stavträsket. Ett 2,5 kilometer långt dike grävdes. Samtidigt uppfördes 32 lador på dammängarna. Slåtterskiftena auktionerades ut varje år och förtjänsten delades mellan ägarna. 1937 upphörde slåttern och ängarna lades för fäfot. Ladorna revs och förvandlades till träkol. Stavträsket återgick till att bli en sumpmark.

 

2003 påbörjades arbetet med att förvandla det forna slåtterträsket till våtmark. Bland annat har en ny damm anlagts och ett par lador byggts upp. Den restaurerade arealen är cirka 80 ha. Projektet är resultatet av ett samarbete mellan Holmen Skog, Våtmarksfonden och Naturbruksgymnasiet i Burträsk. 

 

Hitta hit:

Från Umeå, ta väg 364 och kör ca 85 km. I korsningen, ta vänster mot Villvattnet och kör ca 16 km. Ta av till höger mot Ytteråträsk. Efter ca 3 km finns en informationsskylt. Två torn finns på varsin sida om våtmarken som ligger norr om informationsskylten.


Karta för att hitta till Stavträsket

Fåglar vid Stavträsket


Häckande arter:
Kricka
Knipa
Vigg
Salskrake
Grågås
Kanadagås
Sångsvan
Trana
Storspov
Skogssnäppa
Enkelbeckasin
Grönbena
Brushane

 

Rastande arter:
Stjärtand
Skedand
Bergand
Alfågel
SädgåsMer virke ersätter produkter
med negativ klimatpåverkan

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019