Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på

Sörmyran var en gång ett stycke försumpad skogsmark som på 1800-talet dikades ut för att ge höslåtter och kreatursfoder till gårdarna i Vänjaurbäck. Det blev en värdefull slåttermyr och som mest fanns här 15 lador.

 

Vid slutet av 1940-talet var slåtterepoken över och ladorna revs. Marken låg därefter för fäfot till 1976 då den lilla Kvarnbäcken dämdes upp och myren blev ett viltvatten. Men 1999 brast fördämningen och Sörmyran var på väg att åter bli ett stycke försumpad skogsmark. 

 

Nu har dammen byggts upp igen och en ny våtmark har skapats. Här och var finns små konstgjorda öar med lämpliga häckningsplatser för fåglar. Arbetena utfördes 2003 av Holmen Skog. Den återskapade ytan är cirka 40 hektar.

Hitta hit:

Från Lycksele tar du väg 353 söderut. Efter ca 23 km, innan Vänjaurbäck, ta av höger mot Hornmyr och efter bara några hundra meter står det en informationsskylt på vänster sida om vägen. Våtmarken med fågeltorn och koja ligger söder om skylten, in längs stigen.

Sörmyran

Fåglar vid Sörmyran

 

Häckande arter:
Kricka
Knipa
Vigg
Salskrake
Grågås
Kanadagås
Sångsvan
Trana
Storspov
Småspov
Skogsnäppa
Enkelbeckasin
Grönbena
Brushane

  

Rastande arter:
Stjärtand
Skedand
Bergand
Alfågel
Sädgås


Ökad tillväxttakt på skog inom 40 år
25%

Mer virke ersätter produkter
med negativ klimatpåverkan

Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser