Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på

Mållångsån användes under perioden 1850-1870 som flottningsled. För att samla upp vatten dämdes Mållångsflyet upp och blev en riktig sjö. Sedan timmerflottningen upphört revs dammen och flyet dikades ut. Istället utnyttjades nu Mållångsflyet för höslåtter. Tio hölador fanns utspridda över flyet. Rester av en lada finns ännu kvar på myrholmen i flyets nordöstra del.

  

Höslåttern upphörde på 1940-talet. Sedan dess har Mållångsflyet inte haft något kommersiellt värde. Inom ramen för det samarbete som Holmen Skog har med Våtmarksfonden har nu Mållångsflyet återställts till sin ursprungliga form. Vattennivån har höjts genom att en damm anlagts som håller vattennivån konstant.

Hitta hit:

Från Ljusdal åker man väg 727 mot Bjuråker. Tag höger efter en mil vid skylten mot Mållong. Tag sista stickväg vänster före Mållong.

 

Mållongsflyet

Fåglar vid Mollångsflyet

Sångsvan
Kanadagås
Gräsand
Knipa
Trana
Enkelbeckasin
Gluttsnäppa
Grönbena
Sånglärka
Trädpiplärka
Gulärla
Sävsparv


Ökad tillväxttakt på skog inom 40 år
25%

Mer virke ersätter produkter
med negativ klimatpåverkan

Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser