Varukorg (0 varor)

Pil
In English  |  

Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på

Holmen använder returpapper i form av insamlade tidningar, tidskrifter och kataloger för produktion av tryckpapper. Ökad andel förädlade kvaliteter minskar behovet av returpapper för affärsområdet.


Holmen Paper använder returpapper vid sitt tidningspappersbruk i Madrid. Där är produktionen helt baserad på returpapper. I de svenska bruken används sedan 2015 enbart färskfiber där omställning till nya produkter för bok- och magasinsproduktion för papper med högre ljushet och högre bulk efterfrågas. Råvarubasen är omställd till enbart färskfiber. Råvaruanvändningen har således förändrats i de svenska enheterna.

Marknadsutveckling för returpapper

Asien och dess förpackningsindustri är i ett globalt perspektiv den stora användaren av returfiber. Merparten av all returfiber används vid tillverkningen av förpackningar och kartong. Den globala efterfrågan har under 2015 haft en stabil utveckling (0,6 procent). Asien har haft den största tillväxten (1,5 %) medan Östeuropa och Latinamerika har minskat sin användning något. Nordamerika samt Västeuropa har haft en stabil utveckling under året.

 

Produktionen av tidningspapper i Europa är huvudsakligen baserad på returfiber medan andelen returpapper i produktionen av övriga grafiska papper är betydligt lägre. Kapacitetsökningarna inom förpackningssektorn, främst i Asien men även i Europa, är huvudsakligen baserade på returpapper. På lång sikt kommer därför behovet av returfiber att öka. Ekonomisk utveckling är en drivande faktor för efterfrågan utav returfiber. Kinesisk import av returfiber ökade under 2015 med 6,4 procent. Ökningen kan till stor del förklaras av att importen föll kraftigt 2014 (-5,9 procent). Ökningar i den kinesiska konsumtionen kommer kommande år bestå utav högre inhemsk insamling då andelen godkända importtillstånd är få.

 

De europeiska priserna på returpapper ökade under första delen av 2015. Denna trend bröts under andra halvåret då en nedgång inleddes. Priserna var under hela denna period på en som kan betraktas "normal nivå". Prisutvecklingen för returtidningar såväl som för returkartong följdes åt. Viktigt i sammanhanget är att förpackningsindustrin kan överföra prisökningen på returfiber till sina slutkunder tack vare hög betalningsförmåga. Detta till skillnad från tidningsindustrin som befinner sig i ett mycket utsatt marknadsläge med en minskande efterfrågan och marginalprissättning som följd.

 

Den minskande användningen av tryckpapper kommer att kunna få effekt på balansen i råvarumarknaden. Detta då stora delar av produktionen av främst tidningspapper i dagsläget är returfiberbaserad.

Konsekvenser för Europa

Den europeiska returpappersmarknaden kommer att förändras:

  • Fortsatt strukturellt minskande tillgång på högre kvaliteter såsom kontors- och tryckpapper.
  • Kapacitetsökningar inom returpapper främst inom förpackningssegmentet och utanför Europa.
  • Fortsatt höga volymer returpapper för export utanför Europa.

 

Den fortsatt höga efterfrågan på returpapper från förpackningssektorn består. Detta samtidigt som efterfrågan på returpapper för produktion av tryckpapper minskar. Konsekvensen blir en större risk för orena faktioner som innehåller både gamla tidningar och tidskrifter såväl som olika typer av pappersförpackningar. Risken finns att man då tappar fokus på rena insamlingsströmmar för respektive materialslag.

 

Den ökade konkurrensen om returfiber medför att betydande kvantiteter returpapper för avsvärtning (gamla tidningar och gamla tidskrifter) säljs som "blandat papper" eller osorterat returpapper till förpackningsindustrin. Detta, den ökade andelen av "blandat papper", är en följd av dels minskad andel papper i insamlingen från hushållen dels att vissa länder inte källsorterar materialet utan alla material blandas i insamlingen. Holmen Papers erfarenheter av gemensamma materialströmmar i insamlingen är att kvaliteten försämras dramatiskt. En följd av detta är att tidningspappersindustrin måste betala en högre avgift för sortering och material av god kvalitet.

Anskaffning i Spanien

En stor del av det returpapper som används vid bruket i Madrid kommer från det helägda returpappersbolaget CARPA och från delägda bolag. Drygt hälften av returpapperet anskaffas i Spanien. Övriga kvantiteter importeras från Frankrike och Portugal. Spanien är nettoimportör av returpapper på grund utav hög import utav returpapper för avsvärtning.

Insamlingssystemet i Sverige – producentansvar

Holmen är delägare i Pressretur AB vars uppgift är att säkra att returpapper samlas in effektivt från konsumenter. Pressretur organiserar en majoritet av de svenska producenterna av tidningar, magasin, kataloger och direktreklam. Bolaget är aktivt både vad gäller insamling i s.k. återvinningsstationer (ÅVS) och organiserar även fastighetsnära insamling i samarbete med entreprenörer. Idag insamlas mer än 90 procent av det papper som producenterna satt på den svenska marknaden.

Producentansvar för tidningspapper

En lag om producentansvar för returpapper trädde ikraft i Sverige 1994. Lagen reglerar den skyldighet producenter, som definieras som tidningspapperstillverkare, tryckerier och utgivare, har att samla in och återvinna papper som levereras ut på den svenska marknaden. Under 2013 låg den svenska insamlingsgraden på över 90 procent av alla tidningar, tidskrifter, kataloger och direktreklam. EU:s återvinningsmål på 75 procent uppnåddes redan 1997. Ett gemensamt bolag, Pressretur AB, har bildats av Sveriges producenter, däribland Holmen. De ska upprätta ett nationellt insamlingssystem som har en hög acceptans från konsumenterna av tryckta medier och en god servicenivå.

 

Producentansvaret har varit under utredning under ett antal år. Den förra alliansregeringen fastslog (augusti 2014) nuvarande upplägg med producenterna som huvudansvariga både för insamlingen såväl som för återvinningen.

 

Den nu sittande regeringen har indikerat att den önskar ett kommunalt ansvar för insamlingen. Man har därför tillsatt en utredning. Därefter väntar politiskt avgörande i frågan. Det är därför högst sannolikt och beklagligt att osäkerheten kring det framtida upplägget för producentansvaret fortsätter att råda. Osäkerheten leder till stora risktaganden när det gäller att uppskatta en framtida konkurrensbild för returpapper som råvara. Detta är särskilt besvärande då det svenska producentansvaret med dagens upplägg är i absolut världsklass. Sverige är unikt med ett insamlingssystem som skiljer på förpackningspapper och tryckpapper. Dagens återvinningsgrad på över 90 procent av de tidningar som sätts på den svenska marknaden överträffar även det högre framtida målet.

Intressanta fakta om marknaden för returpapper

  • 74 procent av allt använt papper och all använd kartong beräknas kunna återvinnas i Västeuropa under 2014 (källa: RISI).
  • Pappersfibrer kan återanvändas 5 till 7 gånger innan de blir obrukbara.
  • Globalt prognostiseras kartong- och förpackningsproduktionen öka med 16,8 Mton mellan 2014-2017. Mer än hälften utav den ökningen kommer ske i Kina (källa: Numera Analytics).

 

Returpapper är en central råvarukomponent i global pappers- och kartongproduktion, motsvarande ca 50 procent och den enskilt största fiberråvaran vid kartongproduktion.

 

 

 

 

 

Norden är motorn i Europas allt mer slutna fibersystem. Systemet måste hela tiden fyllas på med färska fibrer från de nordiska skogarna för att kvaliteten ska hållas uppe. Holmens anläggningar ingår i det europeiska flödet av både färskfiber och returfiber.


Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser