Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på

Holmen Energi AB planerar att ansöka om tillstånd för två vindkraftsparker, Blisterliden och Högaliden 2 i Västerbottens län. Blisterliden ligger i Skellefteå kommun och Högaliden 2 i Skellefteå och Robertsfors kommuner. Projekten är för närvarande inne i en samrådsfas.


Lokalisering

De tänkta vindkraftsparkerna är belägna i Skellefteå kommun och Robertsfors kommun, ca 50 km norr om Umeå och 50 km sydväst om Skellefteå. Projektområdena består av två höjdpartier belägna ca 300-350 meter över havet. Projektområdena är lokaliserade kring av Skellefteå respektive Robertsfors kommun föreslagna vindkraftområden och områdena ligger dessutom delvis inom områden av riksintresse för vindbruk. Marken inom projektområdena ägs till större delen av Holmen.

Projektstatus

För närvarande sammanställs inkomna synpunkter från de samråd som hållits. Samrådssynpunkterna kommer att inarbetas i de miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) som Miljötjänst Nord AB har fått i uppdrag att ta fram. Inom ramen för dessa uppdrag kommer ett stort antal undersökningar, såsom exempelvis kungsörnsinventering, naturvärdesinventering, arkeologisk utredning och landskapsanalys, att genomföras.

 

Parallellt med miljöprövningen fortgår utredningar och analyser avseende vindförhållande, nätanslutningar, utformning av vägar och fundament mm. Kompletterande fotograferingar för fotomontage har utförts under sommaren 2014 och de nya fotomontagen finns att ladda ner via länk till höger.

 

Tidsplan

Ansökningar om tillstånd beräknas kunna lämnas in under hösten 2014. Under förutsättning att projekten får tillstånd kan det bli aktuellt med byggstart under 2016.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till tf. projektledare Ola Fängmark.

 

Ola Fängmark

Holmen Energi AB

0738-237508

ola.fangmark@holmenenergi.com

 

 


Samrådsmöte Bygdsiljum 14 april 2014

Project Manager, Wind Power
Ola Fängmark Holmen Energi
Projektledare Vindkraft
Henrik Svahn Holmen Energi
Mobil: +46 70 318 97 70
Avdelning: Holmen Energi, Vindkraft
Hörneborgsvägen 6
SE-891 80 Örnsköldsvik
Sweden / Sverige

Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser