Holmen använder stora mängder energi. Framförallt är tillverkningen av termomekanisk massa elkrävande. Andelen el producerad av vattenkraft är betydande och produktionen av el från biobränsle och vindkraft har ökat under senare år inom koncernen.


Energikostnader och sambandet mellan energianvändning och klimatpåverkan har gjort att energifrågorna är i fokus i koncernen. För den långsiktiga lönsamheten är det av största vikt att hålla såväl förbrukning som kostnader för energi så låga som möjligt.

Egen el motsvarar cirka 50 procent av behovet

Holmen äger helt eller delvis 21 vattenkraftverk belägna i Umeälven, Faxälven, Gideälven, Iggesundsån, Ljusnan och Motala Ström. Under 2016 var produktionen i vattenkraftverken 958 GWh. Tillsammans med el producerad i vindkraftverk och egen elproduktion vid bruken (så kallad mottryckskraft) innebär det att Holmens produktion 2016 motsvarade knapp 50 procent av elenergibehovet.

Vindkraftsparken i Varsvik, Norrtälje kommun, togs successivt i drift under hösten 2014. Anläggningen är den första på koncernens egen mark och även den första större vindkraftsparken i Stockholms län. Holmens andel av den elenergi som producerades under 2016 var 74 GWh.

Holmen är delägare i BasEls vindkraftbolag VindIn. Holmens andel av den elenergi som VindIn producerade 2016 var 47 GWh.

Merparten av den elenergi som behövs vid Holmens anläggningar köps externt. Koncernen är därmed en av Sveriges största köpare av elenergi. För att hantera de risker som detta innebär tecknas prissäkrade långtidskontrakt med elleverantörerna. För 2016-2018 är drygt 65 procent säkrat och för 2019-2020 är 40 procent säkrat. Säkringarna gör att Holmen inte omedelbart påverkas fullt ut av förändrade elpriser.

Bioenergi täcker en stor del av värmebehovet

Biobränslen, främst i form av bark samt vedhaltiga lutar, täcker drygt 70 procent av Holmens behov av värmeenergi. Återvunnen värmeenergi står för knappt 20 procent av den värmeenergi som krävs. Resterande mängder värme produceras främst vid och i anslutning till bruken med hjälp av naturgas, olja och gasol.

Överskottsenergi

Iggesunds bruk och Hallsta pappersbruk ligger i nära anslutning till tätbebyggda samhällen. Överskottsvärme levereras till de kommunala fjärrvärmenäten. Från bruket i Workington levereras överskottsel till nätet.

Energibesparande åtgärder

Av klimat- och resursskäl ökar ansträngningarna att förbättra energieffektiviteten och minska användningen av fossila bränslen. Holmen arbetar därför aktivt med att identifiera och genomföra energibesparande åtgärder, samt för att öka självförsörjningsgraden av energi.

Huvudsakligen handlar det om att göra energianvändningen effektivare och öka andelen egenproducerad el samt att ta vara på mer spillvärme och öka andelen bioenergi.

Energiledningssystem

Certifierade energiledningssystem finns vid samtliga anläggningar i koncernen.

Vindkraft förbereds

Holmen är en stor markägare och har en möjlighet att utveckla markinnehavet med vindkraftsetableringar på egna områden med goda vindförutsättningar. Vatten- och vindkraften har låga driftskostnader eftersom det inte krävs kostnader i form av bränsleråvaror och produktionen är koldioxidfri.

Uppförande av vindkraft har stannat av i Sverige på grund av svag lönsamhet. Om/när förutsättningarna förbättras ska Holmen tillhöra de som har projekt som har tillräckligt bra konkurrenskraft för att kunna genomföras.

Biobränsle

Holmen tar ut biobränsle i de egna skogarna och har aktiverat sig som köpare och säljare på biobränslemarknaden. Till följd av Holmens långsiktiga skogsskötselarbete ökar det samlade virkesförrådet. Tillsammans med ytterligare tillväxthöjande åtgärder blir det därför på sikt möjligt att öka uttagen av både virke och biobränsle.

Biprodukter/avfall

Arbete pågår inom koncernen för att förbättra möjligheterna att utvinna energi ur biprodukter/avfall. Det handlar om att med olika metoder höja värmevärdet på materialen.

Genom koncernfunktionen Holmen Utveckling initieras forskning kring innovation och produktutveckling. Bland annat undersöks hur avfallet och biprodukterna från bruken kan vidareförädlas till exempelvis baskemikalier för kunder inom kemiindustrin.

Torvtäkt

För Holmen är torv ett intressant komplement till biobränsle. Torv räknas som en långsamt förnybar resurs som gör det möjligt att förädla vissa av de marktillgångar inom Holmen som inte utgörs av produktiv skogsmark. Torven kan användas för energiproduktion men även som jordförbättring, strömaterial och byggmaterial. En avslutad torvtäkt kan återställas som en våtmark eller planteras med skog.

Holmens torvtäkt utanför Örnsköldsvik togs i bruk 2009 och skördas årligen för energiändamål. 2016 uppgick skörden till motsvarande 70 GWh elenergi.

 

  2016 2015  2014  2013   2012
Elenergi          
Holmens produktion relativt total användning, %     
Egen vattenkraft/vindkraft  27  36  27 24 30
Elproduktion vid bruk  20  20  18 17 12
Inköpt elenergi  53  44  55 59 58
           
Värmeenergi          
Andel av Holmens produktion/användning, %                 
Biobränsle  72 68  73 64 49
Återvunnen värmeenergi  18  17  17 17 20
Naturgas  6  12  8 12 18
Olja, gasol   3  2  2 6 9
Inköpt värmeenergi  <1   <1  <1 <1 4
VD Holmen Energi
Fredrik Nordqvist Holmen Energi
Mobil: +46 70 224 58 50
Avdelning: Holmen Energi
P.O. Box 5407 SE-114 84 Stockholm
Sweden / Sverige

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2018