Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2015-02-09
Kvartal Helår
   Mkr 4-14 3-14 4-13 2014 2013
Nettoomsättning 4 011 3 956 3 938 15 994 16 231
Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster 472 522 338 1 734 1 209
Rörelseresultat 22 522 338 1 284 1 069
Resultat efter skatt -4 385 230 907 711
Resultat per aktie, kr -0,1 4,6 2,7 10,8 8,5
Avkastning på eget kapital, % 0,0 7,4 4,5 4,3 3,4
Kassaflöde före investeringar 414 738 444 2 176 2 011
Skuldsättningsgrad 0,28 0,29 0,29 0,28 0,29
  • Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster för 2014 blev 1 734 (2013: 1 209) Mkr. Resultatförbättringen beror på högre priser för tryckpapper och sågade trävaror, en svagare svensk krona samt sänkta produktionskostnader för kartong.
  • Under fjärde kvartalet uppgick rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster till 472 Mkr, vilket var 50 Mkr lägre än tredje kvartalet, framförallt till följd av säsongsmässigt högre kostnader för personal och energi.
  • Rörelseresultatet efter jämförelsestörande poster uppgick för 2014 till 1 284 (1 069) Mkr. I fjärde kvartalet har en nedskrivning av Bravikens sågverk om 450 Mkr gjorts, vilket rapporteras som jämförelsestörande post.
  • Resultatet efter skatt uppgick till 907 (711) Mkr, vilket motsvarar ett resultat per aktie om 10,8 (8,5) kr. Exklusive jämförelsestörande poster uppgick resultatet efter skatt till 1 258 (820) Mkr och resultatet per aktie till 15,0 (9,8) kronor.
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 10 (9) kr per aktie.

För ytterligare information kontakta:

Henrik Sjölund, VD och koncernchef, tel 08 - 666 21 05
Anders Jernhall, ekonomi- och finansdirektör, tel 08 - 666 21 22
Ingela Carlsson, kommunikationsdirektör, tel 070 - 212 97 12

Informationen är sådan som Holmen AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande måndagen den 9 februari 2015 kl. 12.15Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser